หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานงานพระราชดำริ “รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่”

การจัดงานสืบสานงานพระราชดำริ “รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่”

ด้วยจังหวัดลำปางโดยคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดงาน สืบสานงานพระราชดำริ “รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่” ระหว่างวันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งพระอัจฉริยะภาพในด้านต่างๆ การเผยแพร่ ผลการดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริในเรื่องต่างๆ มาปฏิบัติ และพัฒนาการทำงาน การดำรงชีวิตประจำวัน การนำองค์ความรู้หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ และหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระราชดำริของพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับ ๖ มิติการพัฒนา คือ ดิน น้ำ ป่า เกษตร สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน รวมทั้งมิติภูมิสังคม ของส่วนราชการและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และการนำเสนอกระบวนการพัฒนาของหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย จำนวน ๒๗๒ หมู่บ้าน ๑๓ อำเภอ ที่มีการขับเคลื่อนโดยการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริฯ (พื้นที่ขยายผลตามแนวทางของโครงการปิดทอง หลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ) มาเป็นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
สำหรับเนื้อหาสาระของการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ

๑.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๓ ประการ และหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” รวมทั้งพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ

๒.การเผยแพร่องค์ความรู้หลักการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน ๖ มิติ คือ ดิน น้ำ ป่า เกษตร สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน รวมทั้ง ภูมิสังคม

๓.นำเสนอ กระบวนการพัฒนาของหมู่บ้านต้นแบบ การพัฒนาตามแนวทางโครงการ ปิดทองหลัง-พระสืบสานแนวพระราชดำริ และลำปาง ๔.๐ กับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๙๓๒ หมู่บ้านโดยใช้ระบบ GIS

โดยการจัดงานดังกล่าว จะมีการจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ- พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ของส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดลำปาง ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จะมีพิธีเปิดงานและการปาฐกถาพิเศษ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ “ศาสตร์ของพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิด และรับฟังปาฐกถาพิเศษ จำนวน ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้แทนของหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง รวม ๙๓๒ หมู่บ้าน จำนวน ๙๓๒ คน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -