หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ จัด Workshop สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ จัด Workshop สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้จัด Workshop สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ

(Service Innovation Design Boot Camp)

หวังเพิ่มมูลค่าธุรกิจร้านอาหารและบริการแวดล้อมในชุมชน
ตั้งเป้ายกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Destination)

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมเสริมทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation Design Boot Camp)  ระหว่างวันที่ 3-7 และ 10-14 กันยายน 2561รวม 10 วันณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จ.เชียงใหม่

กิจกรรมเสริมทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation Design Boot Camp)เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานหรือ Restaurant Service Innovation จัดโดยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้Maejo University Business Incubator หรือ MJUBI   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.   และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน.โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเสริมขีดความสามารถเพื่อพัฒนาสมรรถนะพิเศษด้านการออกแบบนวัตกรรมการบริการสำหรับนวัตกรชุมชน (LOCAL Innovator)และ หลักสูตรสำหรับนวัตกรต้นแบบ (LEAD Innovator)เพื่อพัฒนาสมรรถนะพิเศษด้านการออกแบบนวัตกรรมการบริการ บนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน   หวังเพิ่มมูลค่าในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Integrated Service Innovation Ecosystem)

อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้  หัวหน้าโครงการฯ  เปิดเผยว่า  “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตลอด 10 วันที่ผ่านมา  ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง ผู้เข้ารับการอบรมต่างได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้อันเข้มข้นจากการผนึกกำลังของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จากสหสาขาวิชา ทีมงานกระบวนกร (Facilitators) ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ และนักออกแบบท้องถิ่น เพื่อสื่อสารคุณค่ามรดกภูมิปัญญาอาหาร (Gastronomic Heritage) ด้วยกรอบกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจตัวตน บริบทโดยรอบด้วยการใช้เครื่องมือในการศึกษา วิเคราะห์ และนำจุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น วัสดุ ทักษะฝีมือ มาต่อยอดในกระบวนการออกแบบสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด และนำไปใช้ในธุรกิจได้จริง และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญให้สินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ สอดคล้องกับทิศทางของแบรนด์    สามารถนำแนวทางไปพัฒนาผลงานให้สามารถผลิตและจำหน่ายได้จริง แต่ละหลักสูตรทางคณะได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมมากมายตลอดทั้ง 10 วัน  อาทิ คุณวิทยา  อัศวเสถียร Community  Manager Google  DeveloperGroup Thailand, คุณเบญจวรรณปินตาSite Manager จากWongnai, ทีมบริหาร Ginger, ทีมบริหาร BeNeatบริการทำความสะอาดที่กำลังมาแรง, ทีมบริหาร Review Chiangmaiเป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เปิดประสบการณ์ด้วยการศึกษาดูงานพร้อมทำ Workshop นอกสถานที่  ณ X2 Chiangmai Riverside Resort โรงแรมชื่อดังที่ได้รับรางวัลด้านสถาปัตยกรรมดีเด่น และห้องอาหาร Oxygen อาหารสไตล์ฝรั่งเศสจากฝีมือของเชฟมิชลินสตาร์  รวมทั้งGinger Farm อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ฟาร์มเกษตรห้องเรียนขนาดใหญ่ ตัวอย่างความสำเร็จด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผสมผสานกับการออกแบบด้านบริการ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับพื้นที่และผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่งคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรชุมชน (LOCAL Innovator)และนวัตกรต้นแบบ (LEAD Innovator) ที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการนี้ จะนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ควบคู่กับพลังการสร้างสรรค์ร่วม(Co-Creation) กลับไปยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมให้กับชุมชนและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนของชาติต่อไป”

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/mjursi   และ www.facebook.com/mjursi 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -