หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์กว่าจะเป็น “ข้าวคุณแม่” ปลอดภัยจากสารเคมีอย่างแท้จริง

กว่าจะเป็น “ข้าวคุณแม่” ปลอดภัยจากสารเคมีอย่างแท้จริง

กว่าจะเป็น “ข้าวคุณแม่” ปลอดภัยจากสารเคมีอย่างแท้จริง
– เราเพาะปลูกด้วยวิถีทางเกษตรอินทรีย์ ไม่มีสารเคมี
– ใช้เมล็ดพันธุ์ ที่ดีที่สุด ไม่มีการรมสารฆ่าแมลงกับเมล็ดพันธุ์
– เราเพาะปลูกในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและปลูกปีละครั้ง
– น้ำฝนจากฟ้าที่ตกตามฤดูกาลและแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ไม่มีการปนเปื้อน
– ปุ๋ยทำเอง ใช้มูลจากการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชหมุนเวียนอื่นๆเพื่อเพิ่มสารอาหารในดิน แทนการใส่ปุ๋ยเคมี
– ควบคุมด้วยระบบนิเวศน์หรือใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร แทนการฉีดสารฆ่าแมลง
– จัดเก็บด้วยบรรจุภัณฑ์ในแบบสูญญากาศ(Vacuum) แทนการใช้สารฆ่ามอดแมลง เพื่อให้ได้ข้าวอินทรีย์
คงคุณภาพ หอมนุ่มอร่อย น่ารับประทาน

ข้าวคุณแม่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวออร์แกนิคที่มีคุณภาพชั้นนำต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรชาวนาที่เป็นสมาชิกกลุ่มให้ดีขึ้นภายในปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์
• เพื่อยกฐานะด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดีขึ้น
• เพื่อพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวให้มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
• เพื่อรักษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวนาไทยอีสาน
• เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายชาวนาให้เข้มแข็ง ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการทำงานกลุ่ม
• ส่งเสริมเกษตรกรชาวนาให้ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ
มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณค่า ให้ความสำคัญกับการบริการและสร้างความผูกพันกับลูกค้าอย่างจริงใจ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

แนวคิดและหลักการที่นำมาใช้
• การพัฒนาเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมชุมชนให้เข้มแข็ง
• แนวคิดการทำเกษตรแบบอินทรีย์และผสมผสาน
• แนวคิดการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
• แนวคิดชุมชนน่าอยู่


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -