หน้าแรกที่เที่ยววัดดวงดี กลางเมืองเชียงใหม่

วัดดวงดี กลางเมืองเชียงใหม่

วัดดวงดี1ทางเข้าวัดดวงดี

วัดดวงดี ชื่อดี เป็นศิริมงคล อยู่กลางเมืองเชียงใหม่ ใกล้ๆ กับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนกันทุกวัน และมักจะอยู่ในกิจกรรม ไหว้พระ 9 วัดเสมอครับ

วัดดวงดี เดิมชื่อ “วัดต้นหมากเหนือ” บางตำราบอกเดิมชื่อ “วัดพันธนุดวงดี” ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า บนถนนพระปกเกล้า(ส่วนหนึ่งของถนนคนเดินวันอาทิตย์)

วัดดวงดี14 วัดดวงดี15 วัดดวงดี2 วัดดวงดี4
วิหารหลวงวัดอู่ทรายคำ

วัดดวงดี9
พระเจดีย์ประธานของวัดดวงดี

ทางเข้าดูจะแคบๆ นิดนึงครับ พอเข้ามาก็จะเห็นพระเจดีย์สีขาว ประธานของวัด ซึ่งเป็นศิลปะล้านนา ฐานสี่เหลี่ยมย่อเก็จ ฐานบัวหกเหลี่ยมซ้อนกันสี่ชั้น รองรับองค์ระฆังขนาดเล็ก ประดับด้วยกระจกสี ส่วนยอดประดับด้วยฉัตรสีทองห้าชั้นตามธรรมเนียมล้านนา

พงศาวดารเมืองเชียงใหม่บันทึกเอาไว้ว่า เจ้าอาวาสวัดดวงดีเคยได้รับอาราธนาให้ลาสิกขาบทเพื่อครองนครเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2304 – 2306 ซึ่งเป็นช่วงที่เชียงใหม่ว่างเว้นจากการปกครองของพม่า นอกจากนี้วัดดวงดียังเคยใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนของลูกขุนนางในสมัยก่อน และเป็นอาคารเรียนชั่วคราวของนักเรียนยุพราชวิทยาลัยก่อนการสร้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยปัจจุบันจะแล้วเสร็จอีกด้วย

วัดดวงดี7หอไตร 

หอไตร อายุเกือบ 200 ปี เป็นอีกโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2372 โดยเจ้ามหาอุปราชมหาวงศ์ ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน มีหลังคาสามชั้น ส่วนยอดเป็นฉัตรเก้าชั้น บริเวณซุ้มประตู-หน้าต่าง และเสาอาคารประดับด้วยลายปูนปั้นรูปดอกไม้ฝีมือประณีตสวยงาม ปัจจุบันอาจมีบางส่วนที่ชำรุดไปตามกาลเวลา ฝาผนังภายในมีภาพลายคำเรื่องพระเวสสันดรชาดก

วัดดวงดี12
ภายในวิหารหลวงวัดอู่ทรายคำ

พระวิหารหลวงของวัดดวงดี หลังปัจจุบัน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอินทรวโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสี่เหลี่ยม เสาไม้ด้านหน้าอาคารสูงโปร่ง ทำให้พระวิหารดูสง่างามมาก หน้าบันพระวิหารตกแต่งด้วยงานแกะสลักไม้ลวดลายพรรณพฤกษาและดอกบัว ปิดทองอร่ามละเอียดอ่อนช้อยมาก ภายในพระวิหารประดิษฐาน “พระพุทธรูปดวงดี” เป็นพระประธานปางมารวิชัย ที่ฐานพระมีจารึกเขียนไว้ว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเมืองแก้วเมื่อปี พ.ศ. 2039 ด้านข้างยังมีพระพุทธรูปเรียงรายอีกหลายองค์
วัดดวงดี6

พระอุโบสถ ตั้งอยู่ด้านข้างของพระวิหาร เป็นอาคารหลังเล็ก สถาปัตยกรรมล้านนา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2377 ขนาดเล็กกว่าพระวิหารมาก ด้านหน้าประดับด้วยลวดลายไม้แกะสลักสวยงามมาก หน้าบันแบบม้าต่างไหมประดับกระจกสี ผนังภายในเขียนภาพจิตรกรรมลายคำ

วัดดวงดี13

ประวัติย่อของวัดดวงดี

ตามหนังสือเขียนไว้ว่า พระอธิการบุญชู อภิปุญโญ (เจ้าอาวาสในขณะนั้น) ได้ขอให้คุณปวงคำ ตุ้ยเขียว ค้นคว้าและเรียบเรียงประวัติวัดดวงดี เพราะเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของนครเชียงใหม่ มีชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก อาจจะเนื่องเพราะชื่อวัดเป็นมงคลดี ซึ่งปรากฏว่าวัดดวงดีมีหลายๆชื่อ เช่น วัดพันธนุนมดี วัดอุดมดี วัดพนมดี ในปี พ.ศ.2513 คุณปวงคำได้เป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยคำจารึกบนฐานพระพุทธรูป ในตำบลศรีภูมิกับตำบลพระสิงห์ โดยมี ดร.ฮันส์ เพนธ์ เป็นหัวหน้า ซึ่งได้พบคำจารึกบนฐานพระพุทธรูปโลหะองค์หนึ่ง ประดิษฐานอยู่ในวิหาร จารึกด้วยอักษรไทยยวน มีความว่า “สกราชได้ 859 ปีวายสี พระเจ้าตนนีแสนนืงไว้วัดต้นมกเหนือ” (จ.ศ.858 พ.ศ.2039 สมัยพระเจ้ายอดเชียงรายครองเมืองเชียงใหม่) พระพุทธรูปองค์นี้ถ้าไม่มีผู้นำมาจากที่อื่น แต่สร้างขึ้นในวัดนี้ หมายความว่าวัดดวงดีมีชื่อเรียกอีกอย่างคือ วัดต้นมกเหนือ หรือวัดต้นหมากเหนือ วัดดวงดีคงสร้างขึ้นหลังจากพระยามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่แล้ว และคงมีเจ้านายเมืองเชียงใหม่คนหนึ่งเป็นผู้ค้นคิดสร้าง

ที่ตั้งวัดดวงดี

ตั้งอยู่ที่ 228 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทร.0 5324 8604, 0 5324 8607


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -