Tag Archives: โรงเรียนในอำเภอแม่อาย

ข้อมูลโรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ สังกัด สำนักงานเขต …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย สั …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 สังกัด สำนักงานเขตพ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อม …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 สังกัด สำนักงา …

อ่านต่อ