Home >> Tag Archives: เจ้าไชยวรเชษฐ

Tag Archives: เจ้าไชยวรเชษฐ

การปกครองภายในเมืองเชียงใหม่ก่อนการปฏิรูปการปกครองมณฑลพายัพ

ในสมัยพระยากาวิละได้นำระบบการปกครองบางอย่างของไทยไปปรับปรุงใ …

อ่านต่อ