Tag Archives: ภาพเก่า

บุญเสริม สาตราภัย ผู้ถ่ายภาพล้านนาในอดีต

รูปภาพเก่าในอดีตเมืองเชียงใหม่ที่เรามักเห็นทั่วไปในเว็บไซต์ต …

อ่านต่อ