Home OTOP เชียงใหม่ OTOP 4 ดาว สินค้าOTOP ไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้าOTOP ไม้กวาดดอกหญ้า

566

รหัสขนส่ง : 504255
รหัสผู้ประกอบการ : 500900028
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไม้กวาด ดอกหญ้า
ระดับดาว : 4
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกหญ้าบ้านเปียงกอกุ
กำลังการผลิต/เดือน : 1870
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 35.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ :
ที่อยู่ : 17 ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 0896346553


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน