Home ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ ประวัติศาสตร์ พระนามกษัตริย์ แห่งอาณาจักรล้านนา

พระนามกษัตริย์ แห่งอาณาจักรล้านนา

5663

พระนามกษัตริย์ แห่งอาณาจักรล้านนา เรียงตามการครองราชย์ จากอดีตถึงล่าสุด (ปี พ.ศ.1839-2121)

พญามังรายมหาราช
ครองราชย์ ปี พ.ศ. 1839-1860

พญาไชยสงคราม
ครองราชย์ ปี พ.ศ.1854-1861

พญาแสนภู
ครองราชย์ ปี พ.ศ.1861-1862

ขุนเครือ
ครองราชย์ ปี พ.ศ.1862-1863

พญาน้ำท่วม
ครองราชย์ ปี พ.ศ.1863-1867

พญาแสนภู
ครองราชย์ ปี พ.ศ.1867-1871

พญาคำฟู
ครองราชย์ ปี พ.ศ.1871-1877

พญาผายู
ครองราชย์ ปี พ.ศ.1877-1910

พญากือนา
ครองราชย์ ปี พ.ศ.1910-1931

พญาแสนเมืองมา
ครองราชย์ ปี พ.ศ.1931-1954

พญาสามฝั่งแกน
ครองราชย์ ปี พ.ศ.1954-1985

พญาติโลกราช
ครองราชย์ ปี พ.ศ.1985-2030

พญายอดเชียงราย
ครองราชย์ ปี พ.ศ.2030-2038

เมืองแก้ว
ครองราชย์ ปี พ.ศ.2038-2068

พญาเมืองเกษเกล้า
ครองราชย์ ปี พ.ศ.2068-2081

พญาชายคำ
ครองราชย์ ปี พ.ศ.2081-2086

พญาเชษฐา
ครองราชย์ ปี พ.ศ.2086-2091

พญาเมกุฎิสุทธิวงศ์
ครองราชย์ ปี พ.ศ.2094-2107

พระนางวิสุทธิเทวี
ครองราชย์ ปี พ.ศ.2107-2121

หมายเหตุทางประวัติิศาสตร์

เกิดการช่วงชิงราชสมบัติเพื่อเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาองค์ที่ 5 ระหว่างโอรสของขุนคราม 2 พระองค์ คือ พญาน้ำท่วม กับ พญาแสนภู

อาณาจักรล้านนาขาดกษัตริย์ช่วง พ.ศ.2091-2093 รวม 3 ปี ฝ่ายขุนนางทั้งหลายจึงแต่งตั้งพระนางจิรประภา ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทน  ต่อมาในปี พ.ศ.2101 กองทัพพระเจ้าบุเรงนองแห่งราชวงค์ตองอูของพม่า  ได้บุกยึดครองเชียงใหม่ และในปี พ.ศ.2106-2107  ล้านนาขาดกษัตริย์อีกครั้ง  เพราะท้าวเมกุฎิสุทธิวงศ์ถูกพม่าปราบหนีไปเวียงจันทน์  บุเรงนองจึงแต่งตั้งให้พระนางจิรประภาขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนอีกเป็นครั้งที่ 2 จากนั้นจึงสถาปนาพระนางวิสุทธิเทวีขึ้นเป็นกษัตริย์ องค์ที่ 18 แห่งราชวงค์มังราย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน