หน้าแรกข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ภาพเก่าในอดีตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)

พิธีเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๐๘ โดยมีกำหนดการถวายการต้อนรับ ดังนี้

เวลา ๙.๐๐ น.
๑. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกที่รับเชิญ ข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนสื่อมวลชนเข้านั่งในปะรำและเต๊นท์ที่จัดไว้
๒. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าแถวรายทางทั้งสองฟากแนวทางเข้าของถนนสาย 17 หันหน้าออกสู่ถนน ขยายแถวให้หัวและท้ายแถวจดบริเวณพิธีกับประตูใหญ่ การจัดแถวให้นักศึกษาชาย กับนักศึกษาหญิง ยืนสลับกันทั้งสองแถว และให้มีระยะต่อระหว่างคนต่อคนพองาม
๓. กองแตรวงลูกเสือ จัดแถวตามรูปของกองแตรวงตรงที่ว่างบริเวณพิธีถัดไปจากเต๊นท์ และให้หัวแถวห่างจากเต๊นท์ ประมาณ 15 เมตร

เวลา ๙.๓๐ น.
พระสงฆ์ราชาคณะและพระเถระผู้ใหญ่ จำนวน ๑๐ รูป มาถึงปะรำพิธี เมื่อเข้านั่งประจำอาสนะแล้ว เริ่มประกอบพิธีทางศาสนา คือเจริญพระพุทธมนต์ แล้วรอการสวดชัยมงคลคาถา ในขณะที่เสด็จพระราชดำเนินทางเปิดป้ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา ๑๐.๓๐ น.
๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขณะที่รถยนต์พระที่นั่งเลี้ยวเข้าประตูใหญ่ผ่านแถวนักศึกษามาหยุดหน้าพลับพลาที่ประทับ ทุกคนยืนขึ้นถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรญเสริญพระบารมี
๒. นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กราบบังคมทูลพระกรุณา เชิญเสด็จขึ้นสู่พลับพลาที่ประทับ
๓. นางสุมนา ทองคำ นำช่อดอกไม้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
๔. นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กราบบังคมทูลอ่านรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีกระแสพระราชดำรัสตอบ และพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บรรดาข้าราชการและนักศึกษาเสร็จแล้วทรงกดปุ่มไฟฟ้า เปิดป้ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา แตรวงบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
๖. นักศึกษาหญิงนำสมุดภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหนังสือที่ระลึกให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหนังสือที่ระลึกให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทูลเกล้าฯ ถวายแด่ล้นเกล้า ฯ ทั้งสองพระองค์ พร้อมกับนำสมุดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยฯ ขึ้นทูลเกล้า ฯ เพื่อพระราชทานพระปรมาภิไธย พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม. แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง รองอธิการบดีฯ

เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการ และอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ตึกสำนักงานอธิการบดี ตึกวิทยาลัยที่หนึ่ง และตึกวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

รายการอ้างอิง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (๒๕๐๘). ที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเปิดมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ๒๔ มกราคม ๒๕๐๘. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย.

ที่มาของภาพทั้งหมดจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผลงานการถ่ายภาพของ นายบุญเสริม สาตราภัย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -