คลอง (Canal)

เมื่อแรกตั้งเมืองเชียงใหม่พระยามังรายโปรดให้เลือกพื้นบริเวณเชิงดอยสุเทพซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำที่สามารถใช้หล่อเลี้ยงชุมชนขนาดใหญ่ได้ เป็นทั้งเส้นทางคมนาคมและใช้สำหรับการเพาะปลูก แม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำแม่ข่า

แม่น้ำปิงเป็นแม่น้ำสายใหญ่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองเชียงใหม่กับเมืองภายนอกคือเมืองในเขตตอนบนกับหัวเมืองท่าตอนล่างอยุธยาและกรุงเทพฯ ตามลำดับ

แม่น้ำแม่ข่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลหล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ เป็นแม่น้ำที่ให้ทั้งความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกและเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักของผู้คนในเมืองเชียงใหม่ ดังจะเห็นได้จากเส้นทางการไหลของแม่น้ำสายนี้ที่ปรากฏอยู่ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่… อยู่ที่นี่หัน (เห็น) น้ำตกแต่อุชุปัตตาดอยสุเทพ มาเป็นแม่น้ำไหลขึ้นไปหนเหนือ แล้วไหลดะไปหนวันออก แล้วไหลไปใต้ แล้วไหลไปวันตกเกี้ยวเวียงกุมกาม แม่น้ำนี้เป็นนครคุณเกี้ยวเมืองอันนี้ …

จากการสำรวจเส้นทางแม่น้ำแม่ข่า ในปี พ.ศ. 2520 และได้พูดคุยกับคนเก่าแก่ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทำให้ทราบว่าเมื่อย้อนหลังไปสัก 100 ปี แม่น้ำแม่ข่ายังเป็นแม่น้ำที่ใสสะอาด ชาวบ้านได้อาศัยแม่น้ำสายนี้ในการใช้ซักล้างและเป็นเส้นทางคมนาคมภายในเมืองได้เป็นอย่างดี

จากการเติบโตของเมืองเชียงใหม่ทำให้มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินมากขึ้น ส่วนหนึ่งเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณริมคลองแม่ข่า เป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยบ้าง เป็นร้านค้าบ้าง และเป็นโรงงานขนาดเล็กบ้าง เมื่อมีระบบน้ำประปาและการใช้รถแทนเรือ ซึ่งถือกันว่าเป็นการพัฒนาที่ทันสมัยแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คลองแม่ข่าหมดประโยชน์ในฐานะเป็นแม่น้ำสายหลักของคนในเชียงใหม่อีกต่อไป แต่กลับมีประโยชน์ในการเป็นแหล่งถ่ายเทของเสีย จนทำให้ปัจจุบันแม่น้ำสายนี้เน่าเสียจนยากฟื้นคืน นอกจากนั้นยังมีการก่อซีเมนต์ปิดทับทั้งสองฝั่งจนแม่น้ำกลายสภาพเป็นคูน้ำแห่งหนึ่ง ไม่เหลือร่องรอยการเป็นสายน้ำสายชีวิตของคนเชียงใหม่อีกเลย

รายการอ้างอิง
สงวน โชติสุขรัตน์. (2516). ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่. พระนคร:
คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์.

ที่มาของภาพทั้งหมดจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผลงานการถ่ายภาพของ นายบุญเสริม สาตราภัย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -