หน้าแรกโรงพยาบาลโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ประวัติโรงเรียน
                 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๑ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่  ๓ ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ ณ บ้านต้นขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าศาลา และตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีโฉนด ๓ ฉบับ รวมเนื้อที่ตามทะเบียน ๖๗ ไร่ ๒ งาน  ๖๗ ตารางวา

ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินของทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ นางสวาท  รัตนวราห (ต่อมาเป็นคุณหญิง)  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับมอบหมายจากกองมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนเจรจาขอที่ดินดังกล่าวจาก พลตรีจวน  วรรณรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ยกที่ดินดังกล่าวให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในปี ๒๕๑๘ เพื่อยืมใช้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ ๓ กรมสามัญศึกษาได้กำหนดผังโรงเรียนเสนอกรมธนารักษ์ในปี ๒๕๑๙

สำหรับชื่อโรงเรียนนั้นเดิมกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาจะให้เรียกว่า “โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ๒” แต่นางสวาท  รัตนวราห ผู้ดำเนินการติดต่อประสานงาน จนกระทั่งก่อตั้งโรงเรียนเป็นผลสำเร็จ มีความประสงค์จะให้ ครู – อาจารย์ และผู้บริหารชุดแรก มีความภาคภูมิใจในการสร้างโรงเรียนใหม่แห่งนี้ จึงเสนอขอให้ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย” ตาม พระนามของพระเจ้ากาวิละ ซึ่งมีพระนามเต็มว่า “พระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศ์อัครอินทรสุรศักดิ์ สมญามหาขัตติราชชาติราชาไชยสวรรย์ เจ้าขัณฑสีมา พระนครเชียงใหม่ราชธานี” พระเจ้ากาวิละเป็นต้นตระกูล ณ เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๓๑๗ (วันอาทิตย์) ได้ขับไล่พม่าออกจากการยึดครองนครเชียงใหม่ เป็นผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๑ มีหัวเมืองขึ้น ๕๗ หัวเมือง

การที่ผู้เสนอชื่อโรงเรียนเลือกเอาพระนามของพระเจ้ากาวิละผู้ครองนครเชียงใหม่ เพราะมีความเห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงควรได้รับชื่อจากบุคคลสำคัญที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อจะได้รับทุนบำรุงจากชาวเชียงใหม่อย่างเต็มภาคภูมิใจ ประกอบกับผู้ที่ยกที่ดินให้คือทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในค่ายกาวิละ และได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าพงศ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ หัวหน้าเจ้านายฝ่ายเหนือด้วย

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑ โดยยังไม่ได้งบประมาณใด ๆ ทั้งสิ้น จึงต้องขออาศัยสถานที่เรียนสองแห่ง คือ ชั้น ม.ศ. ๑ จำนวน ๔ ห้องเรียนที่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ ชั้น ม.๑ จำนวน ๔ ห้องเรียนที่โรงเรียนวัดท่าสะต๋อย

ต่อมาได้รับงบประมาณถมที่ดินเพื่อสร้างถนน อาคารเรียนชั่วคราว ๑๐ ห้องเรียน บ้านพักครู ๒ หลัง บ้านพักภารโรง ๑ หลัง และห้องส้วม ๒ หลัง ๑๖ ห้อง เมื่อสร้างเสร็จจึงย้ายนักเรียนทั้งหมดออกมา ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

ครู – อาจารย์ที่ทำการสอนครั้งแรกมี ๑๐ คน และภายในปีนั้นได้มีครูย้ายมาทำการสอนและบรรจุใหม่อีก ๗ คน โดยมี คุณหญิงสวาท  รัตนวราห ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเป็นครูใหญ่คนแรก ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๑ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางดุษฎี  พงศ์ศาตร์ มาเป็นครูใหญ่คนที่ ๒ มีนักเรียนทั้งหมด ๒๗๑ คนเป็นนักเรียนชาย ๑๕๖ คน นักเรียนหญิง ๑๑๕ คน

 

คำขวัญโรงเรียน
ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ำปัญญา

พัฒนาสังคม ชื่นชมภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1050130987
รหัส Smis 8 หลัก :   50012004
รหัส Obec 6 หลัก :   130987
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   กาวิละวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Kawilawittayalai
ที่อยู่ :   หมู่ที่   3   บ้านท่าศาลา
ตำบล :   ท่าศาลา
อำเภอ :   เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :   เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :   50100
โทรศัพท์ :   053-247724
โทรสาร :   053246166
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   พ.ศ.2521
อีเมล์ :   kawila.chiangmai@Gmail.com
เว็บไซต์ :   http://www.kwc.ac.th
เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :   สพม.34
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   ท่าศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   5 กม.

 

ขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -