หน้าแรกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสันทราย

โรงพยาบาลสันทราย

สถานที่ตั้ง 201 หมู่ 11 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่บนถนนสายสันทราย – แม่ริม ห่างจากทางแยกถนนสายเชียงใหม่

สันทราย – พร้าว ประมาณ 180 เมตร บนพื้นที่ 14 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา
โทรศัพท์ 0 53498 998, 0 53498 996
โทรสาร 0 53878 211
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ( แบบพึ่งพาตนเอง)

เขตพื้นที่บริการและรับผิดชอบ
ให้บริการประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ 12 ตำบล 116 หมู่บ้าน
ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 102,930 คน
จำนวนโรงเรียน 52 แห่ง ศูนย์เด็ก / ศสสม . 30 แห่ง
จำนวนสถานีอนามัยเครือข่าย 13 แห่ง
ประเภทผู้รับบริการ เป็นผู้ป่วยทั่วไป และแรงงานต่างด้าว

ความเป็นมาของโรงพยาบาลสันทราย
โรงพยาบาลสันทราย เดิมเป็นสถานีอนามัยหนองหาร ซึ่งตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ .2517
มีเจ้าหน้าที่ในปี พ.ศ.2530 จำนวน 4 คน ให้การบริการครอบคลุมประชากร 9,700 คน ของตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2531
เดือนมกราคมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้แพทย์ของโรงพยาบาล
ดอยสะเก็ดเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่แพทย์หมุนเวียนเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในขณะเดียวกัน
ก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมจัดสร้างโรงพยาบาลสันทราย สาขาโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เดือนกันยายน มีแพทย์ 1 คนและพยาบาล 4 คน
ได้ใช้สถานีอนามัยหนองหาร เปิดดำเนินการในลักษณะของโรงพยาบาลสาขา
ปรากฏว่ามียอดผู้ป่วยมากถึงวันละ 50 คน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นว่าสมควรที่จะ จัดสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงทดแทนการสร้าง เป็นโรงพยาบาลสาขา จึงได้ดำเนินการขอให้ กระทรวงสาธารณสุขแปรญัตติ ของบประมาณประจำปี ซึ่งก็ได้รับจัดสรรมาเป็นวงเงิน 7,500,000 บาท และได้ทำการประสาน
ขอใช้ที่ดินของนิคมสหกรณ์สันทราย กรมส่งเสริมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ.2532
เดือนพฤษภาคม ได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริม ได้อนุมัติให้เช้าซื้อที่ดินจำนวน 14 ไร่
บนถนนสายสันทราย – แม่ริม โดยทำสัญญาปีต่อปี ตแต่ไม่ต้องเสียค่าเช่าและ
ให้รื้อถอนสถานีอนามัยรวมทั้งคืนสถานที่เดิมแก่กรมส่งเสริมสหกรณ์
พ.ศ.2533
เดือนกุมภาพันธ์ เริ่มต้นการก่อสร้าง ขณะนั้นมีแพทย์ 1 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน ลูกจ้าง 7 คน
มียอดผู้ป่วยประมาณวันละ 150 คน และมีระบบบริหารจัดการเป็นลักษณะของโรงพยาบาล
10 เตียงเกือบครบถ้วน ขาดแต่ไม่เปิดรับผู้ป่วยใน
พ.ศ.2534
เดือนเมษายน มีการเตรียมเปิดอาคาร เพื่อย้ายการบริการไปยังสถานที่ใหม่จัดสร้างระบบ
น้ำประปาบาดาลใช้ชั่วคราว ใช้เงินงบประมาณ และได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิไกซิ่งติ้ง ส่วนที่เหลือ ขอรับบริจาคจากบุคคลทั่วไปจนครบจำนวนก่อสร้างโรงพยาบาลแล้วเสร็จ
เดือนมิถุนายน การก่อสร้างโรงพายาบาลสันทรายแล้วเสร็จ รวมใช้เวลาการก่อสร้างทั้งสิ้น
450 วัน มีการส่งมอบหมายงานแล้วเสร็จจึงเปิดให้บริการแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ 2 คน เจ้าหน้าที่ 21 คนลูกจ้าง 10 คน
พ.ศ.2535-2538
เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2535 ได้ทำการเปิดบริการรับผู้ป่วยในและมียอดการเข้ารับการรักษา
เป็นผู้ป่วยนอนเดือนละ 30 คนต่อเดือน มีแพทย์ 2 คน เจ้าหน้าที่ 48 คน ลูกจ้าง 15 คน
พ.ศ.2539
เดือนกันยายน ได้ดำเนินการขอให้กระทรวงสาธารณสุขแปรญัตติของบประมาณประจำปี ซึ่งก็ได้รับจัดสรรมาเป็นวงเงิน 20,500,000 และได้เริ่มต้นการก่อสร้างและมีระบบบริหาร
จัดการเป็นลักษณะของโรงพยาบาล 30 เตียง แต่รูปแบบของอาคารได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ
ในลักษณะอาคารตึกผู้ป่วย 60 เตียง แต่เปิดบริการจริงๆ 30 เตียง
พ.ศ.2540
เดือนพฤศจิกายน ได้ทำการเปิดอาคารตึกผู้ป่วยนอกและตึกผู้ป่วยใน 30 เตียง ให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเรื่องการแพทย์ครบวงจร เช่น การทำคลอด การผ่าตัด การรับ
ผู้ป่วยนอนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการ
ผู้ป่วยนอก 300 – 400 คนต่อวัน และมีผู้ป่วยนอน 200 คนต่อเดือน มีแพทย์ 4 คน เจ้าหน้าที่ 80 คน มี ลูกจ้างประจำ 12 คน ลูกจ้างชั่วคราว 30 คน
พ.ศ.2549
ได้เปิดหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU)
พ.ศ.2550
ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง (แบบพึ่งพาตนเอง)
วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลต้นแบบของภูมิภาคนี้ ในการให้บริการแบบบูรณาการระหว่างโรงพยาบาล ครอบครัว ชุมชน และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ 053-921199

เบอร์โทรสาร 053-878211

ฝ่าย/ห้อง/จุดบริการ
เบอร์ภายในต่อ
เบอร์สายตรง
ประชาสัมพันธ์
101/102
053-921199
ห้องฉุกเฉิน
150
053-921150
ห้องชันสูตร(5)
151
053-921151
ห้องชันสูตร(6)
203
ฝ่ายเภสัชกรรม
152
053-921152
การเงินชั้นล่าง
153
053-921153
คลังยา
154
053-921154
ด่านหน้า/ศูนย์เปล
155
053-921155
จุดซักประวัติ
156
053-921156
เวชระเบียน
157
053-921157
ห้องเอ็กซเรย์
158
053-921158
ห้องรอคลอด
159
053-921159
หน้าห้องตรวจ
160
053-921160
ห้องตรวจ1
161
053-921161
ห้องตรวจ2
162
053-921162
ห้องตรวจ3
163
053-921163
ห้องตรวจ4
164
053-921164
OPD2
165,204
053-921165
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
190
053-921190
การเงินและบัญชี
191
053-921191
งานพัสดุ
192
053-921192
คลังพัสดุ
193
053-921193
งานธุรการ/IT
194
053-921194
ห้องสมุด
196
053-921196
งานประกันสุขภาพ
197
053-921197
ห้องผู้อำนวยการ
198
053-921198
กลุ่มการพยาบาล
166
053-921166
งานอาชีวอนามัย
167
053-921167
ห้องประชุมดาหลา
168
053-921168
ห้องให้คำปรึกษา
170
053-921170
WARD 1
171
053-921171
WARD 2
172
053-921172
ตึก NICU เด็ก
173
053-921173
ห้องพักแพทย์ WARD 1
174
053-921174
ห้องพักแพทย์ WARD 2
175
053-921175
คลังยา
154
053-921154
ฝ่ายทันตกรรม
180
053-921180
สสช.
181
053-921181
ห้องข้อมูลงานสสช.
182
053-921182
จิตเวช/บำบัดยาเสพติด
183
053-921183
กายภาพบำบัด
184
053-921184
โรงครัว
186
053-921186
หน่วยจ่ายกลาง
187
053-921187
งานซ่อมบำรุง
188
053-921188
ซักฟอก
189
053-921189

ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลสันทราย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -