Home โรงพยาบาล โรงพยาบาลดารารัศมี

โรงพยาบาลดารารัศมี

563

โรงพยาบาลดารารัศมี 101 ซ. 2 หมื่นถ้อย-น้ำงาม หมู่1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

ประวัติโรงพยาบาลดารารัศมี (โดยย่อ)
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้แพทย์ตำรวจปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งรับสั่งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจในขณะนั้น คือ พ.ต.อ. อุทัย ศรีอรุณ (ยศเดิม) เข้าเฝ้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม 2512 แต่ขณะนั้นยังไม่สามารถสนองพระราชประสงค์ได้เต็มที่ เนื่องจากขาดแคลนแพทย์และงบประมาณการดำเนินการ ทำได้เพียงส่งแพทย์ไปช่วยราชการภูธรชายแดน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นครั้งคราวเท่านั้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานพยาบาลของกรมตำรวจประจำภาคต่าง ๆขึ้น โดยให้เริ่มดำเนินงานแห่งแรกในภาคเหนือ กรมตำรวจจึงได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร และ ประกาศกำหนดที่ตั้งโรงพยาบาลดารารัศมี ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2523 โรงพยาบาลดารารัศมี เป็นหน่วยราชการสังกัดส่วนกลางแต่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง แต่มีพื้นที่สามารถขยายเป็น60 เตียงได้ โดยขึ้นตรงต่อสำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ ซึ่งต่อมาได้มีพระราชทานกฤษฎีกาโอนไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541 มีพื้นที่เฉพาะส่วนของโรงพยาบาล 1 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ห่างจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ของทบวงมหาวิทยาลัยอันถือเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร การดำเนินงานในช่วงแรก ใช้วิธีตัดโอนตำแหน่งว่างจากโรงพยาบาลตำรวจและตัวบุคคลรวมทั้งได้รับการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์จากโรงพยาบาลตำรวจ ต่อมาได้ตัดโอนตำแหน่งว่างจากโรงพยาบาลตำรวจเพิ่มเติมดำเนินการรับสมัครแพทย์ พยาบาล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากบุคคลในพื้นที่เอง และบริหารงบประมาณเองในที่สุด

 

ติดต่อ

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร :  053-297207 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th

แผนกงานต่างๆ
งานทันตกรรม
งานส่งเสริมสุขภาพตำรวจ
งานเภสัชกรรม
งานรังสีวิทยา
งานผู้ป่วยนอก
งานผู้ป่วยใน
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน
งานหลักประกันสุขภาพ
งานพยาธิวิทยา
งานห้องบัตรและเวชระเบียน
งานการเงิน
งานธุรการ
งานพัสดุ
งานพัฒนาคุณภาพ
หน่วยไตเทียม

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน