สถานที่สำคัญในเชียงใหม่www.topchiangmai.com > จังหวัดเชียงใหม่ >พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่/Chiang Mai National Museum Beside Wat Chet Yot 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่/ Chiang Mai National Museum Beside Wat Chet Yot

 

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑสถานระดับภาคที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการให้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และของภาคเหนือตอนบน หรือที่เรียกมาแต่โบราณว่า ล้านนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นอาคารจตุรมุขทรงไทยประยุกต์ สองชั้น ประดับยอดจั่วด้วยกาแลแบบศิลปะ พื้นเมือง พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรภายในอาคารเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๖ ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ได้รับการซ่อมแซมและต่อเติมตัวอาคารให้เต็มรูปแบบ พร้อมทั้งปรับปรุงนิทรรศการถาวรให้มีเนื้อหาวิชาการและเทคนิคการจัดแสดงที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งในด้านธรรมชาติวิทยา โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา และศิลปกรรมของล้านนา เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำภาคอย่างแท้จริง และสามารถอำนวยประโยชน์ อย่างกว้างขวาง ต่อนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชม


โบราณวัตถุที่สำคัญ                                                                  

1. พระสาวกดินเผา
ศิลปะหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘
ตักกว้าง ๓๙ ซม. สูง ๕๒ ซม.
นายไกรศรี นิมมานเหมินทร์ มอบให้จัดแสดง

2. พระพุทธรูปปางมารวิชัย (สำริด)
ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐
ตักกว้าง ๙๕ ซม. สูงจากฐาน ๑๑๔ ซม.
วัดพระสิงห์วรวิหาร ให้ยืมจัดแสดง


3. พระพุทธรูปปางมารวิชัย (สำริด)
ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๒๐
ตักกว้าง ๓๖ ซม. สูงจากฐาน ๘๐ ซม.
พบที่วัดศรีโขง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่

4. บัลลังก์จำลอง (โลหะ)
ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษ ที่ ๒๑ - ๒๓
กว้าง ๑๔.๑ ซม. ยาว ๒๔.๖ ซม.
พบที่อ. ฮอด จ. เชียงใหม่

5. บัลลังก์จำลอง (โลหะ)
     ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษ ที่ ๒๑ - ๒๓
     กว้าง ๑๗.๓ ซม. ยาว ๒๖.๗ ซม.
     พบที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

6. พระพักตร์พระพุทธรูปปูนปั้น
ศิลปะหริภุญไชย พุทธศตวรรษ ที่ ๑๗-๑๘
กว้าง ๑๙.๘ ซม. สูง ๒๖.๒ ซม.
นายไกรศรี นิมมานเหมินทร์ มอบให้จัดแสดง

7. เสื้อเยียรบับ
ของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๙

8. เสื้อคุลมดิ้นเงิน และดิ้นทอง
ของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙


9. รอยพระพุทธบาทไม้จำลอง
ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๒๔ - ๒๕
ฐานกว้าง ๑๒๔ ซม. สูง ๒๐๐ ซม.
วัดพระสิงห์วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้ยืมจัดแสดง

10. จารึกวัดเชียงมั่น
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจารึกประวัติการสร้างเมือง
เชียงใหม่

การจัดแสดง

การจัดแสดง แบ่งการจัดแสดงเป็น 6 ส่วนคือ

ส่วนจัดแสดงที่ 1
แสดงภูมิหลังแผ่นดินล้านนาเป็นเรื่องราวทางธรณีวิทยาและชีวิตดึกดำบรรพ์ ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมภาคเหนือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ รวมไปถึงเรื่องราวของชนเผ่าลัวะ และหริภุญไชย รัฐแรกในภาคเหนือ

ส่วนจัดแสดงที่ 2
แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรล้านนา เริ่มจากการสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเรืองและความเสื่อมของราชอาณาจักร

ส่วนจัดแสดงที่ 3
แสดงเรื่องราวของนครเชียงใหม่ ใต้ร่มอาณาจักรสยามตั้งแต่การกอบกู้เอกราชจากพม่า การตั้งเมืองเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช ๒๓๓๙ และความสัมพันธ์กับอาณาจักรสยาม

ส่วนจัดแสดงที่ 4
แสดงเรื่องการค้าและเศรษฐกิจระยะแรก ระหว่างพุทธศักราช ๒๓๓๙ - ๒๔๖๓ และระยะที่สอง ระหว่างพุทธศักราช ๒๔๖๗ - ๒๔๘๒ เมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ

ส่วนจัดแสดงที่ 5
แสดงเรื่องราวการดำรงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม เช่นการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาและการสาธารณะสุข

ส่วนจัดแสดงที่ 6
แสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนา และศิลปกรรมในประเทศไทย

การบริการ

ห้องจัดแสดง เปิด ทุกวันพุธ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
                  หยุด วันจันทร์และวันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งวันหยุดชดเชย


ร้านขายหนังสือและของที่ระลึก มีหนังสือและของที่ระลึกให้เลือกซื้อได้เป็นจำนวนมาก

ติดต่อรายละเอียด ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 221-308  ธรรมเนียมค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท  ชาวต่างประเทศ 100 บาท

แผนที่ตั้งLoading...

  
เชียงใหม่/Information of CHIANGMAI

  Chiang Mai National Museum Beside Wat Chet Yot
The museum houses a collection of Lanna Thai works of art, ancient Buddha images, and war weapons.
The museum opens daily, except Mondays, Tuesdays and official holidays, from 9.00 AM until noon, and
1.00 until 4.00 PM


  ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร

Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน