หน้าแรกอำเภอแม่แตง

อำเภอแม่แตง

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนสบเปิงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสบเปิงวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130386 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130415 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าข้าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าข้าม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130387 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดปางมะกล้วย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130362 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านผาหมอน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาหมอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130388 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนแม่แตง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แตง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130998 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนป่าแป๋วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130364 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130417 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131000 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่เลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130365 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130418 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130999 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ไคร้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130367 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองก๋าย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองก๋าย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130419 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130404 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่