สพม.เขต 34

ข้อมูลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สังกั …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัด สำน …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ