หน้าแรกตำบลตำบลแม่แวน

ตำบลแม่แวน

ตำบลแม่แวนเป็นชื่อที่ถูกเรียกขานตามชื่อของลำน้ำแม่แวน ลำน้ำแม่แวนมีกำเนิดมาจากดอยขุนแจ๋ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ไหลเรื่อย ๆ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ใช้อุปโภคบริโภค และไหลลงสู่แม่น้ำงัด ในหมู่ที่ 6 นี่เองตำบลแม่แวน ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านล้อง หมู่ที่ 2 บ้านแม่เหียะ หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า หมู่ที่ 4 บ้านป่าแขมหมู่ที่ 5 บ้านแม่แวน หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 บ้านแม่พวก หมู่ที่ 8 บ้านดอยขุนแจ๋ หมู่ที่ 9 บ้านไชยงาม หมู่ที่ 10 บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า หมู่ที่ 11 บ้านสามลี่

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่แวน

จำนวนหลังคาเรือน : 1,152 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,276 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 637 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 189 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 177 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 6 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 19 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,141 คน จำนวนผู้พิการ : 65 คน

สภาพทั่วไปของตำบล

มีเนื้อที่ประมาณ 180.03 ตร.กม. หรือประมาณ 112,524 ไร่ ประชากรในตำบลบางส่วนเป็นคนพื้นเพเดิม อีกบางส่วนย้ายถิ่นฐานมาจาก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พื้นที่การปกครองของ ต.แม่แวน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. พื้นที่ราบลุ่ม (คนพื้นเมือง) 2. พื้นที่สูง (ซึ่งประกอบไปด้วยชนชาวเขา เผ่าลีซู อาข่า กะเหรี่ยง มูเซอ) ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านขุนแจ๋ และบ้านสามลี่ หมู่ที่ 11

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ปั้ว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 อาชีพหลัก

  1. ทำนา เช่น ข้าว
  2. ทำสวน เช่น มะม่วง, ลำใย, กระท้อน, ลิ้นจี่, ขนุน, มะขาม, และผักต่างๆ
  3. ทำไร่ เช่น ยาสูบ, ข้าวโพด, มัน, ถั่ว, พริก, อ้อย, ข่า
  4. เลี้ยงสัตว์ เช่น โค, กระบือ, สุกร, ไก่, กบ, ปลา

อาชีพเสริม

  1. ค้าขาย เช่น ของชำ, อาหาร, พืชไร่, พืชสวน
  2. รับจ้าง เช่น งานก่อสร้าง, งานรับจ้างทั่วไป
  3. กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า
  4. อาชีพดอกไม้ประดิษฐ์

 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

  1. อบต.แม่แวน
  2. วัดแม่แวน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50190

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ล้อง 1 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
  แม่เหียะ 2 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
  เหล่า 3 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
  ป่าแขม 4 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
  แม่แวน 5 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
  หนองบัว 6 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
  แม่พวก 7 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
  ขุนแจ๋ 8 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
  ไชยงาม 9 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
  ร่มเกล้า 10 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
  สามลี่ 11 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลแม่แวน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแช่ช้าง

ตำบลเวียง

ตำบลสันทราย

ตำบลศรีดงเย็น

ตำบลอมก๋อย

ตำบลเวียง

- Advertisment -