หน้าแรกตำบลตำบลแม่อาย

ตำบลแม่อาย

ตำบลแม่อาย แบ่งเขตการปกครอง เป็น 21 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านดอนแก้ว หมู่ 1 บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ 2 บ้านดอนชัยใต้ หมู่2 บ้านป่าบง หมู่3 บ้านดอนชัยเหนือ หมู่ 3 บ้านสันต้นม่วง หมู่ 4 บ้านใหม่ปู่แช่ หมู่ 4 บ้านสันป่าเหียว หมู่5 บ้านแม่อายหลวง หมู่5 บ้านสันผักหละ หมู่6 บ้านโฮ่งน้อย หมู่ 6 บ้านสันโค้ง หมู่ 7 บ้านโฮ่งหลวง หมู่7 บ้านชัยสถาน หมู่8 บ้านโฮ่งเหนือ หมู่8 บ้านเอก หมู่9 บ้านปางต้นเดื่อ หมู่9 บ้านป่าบงใต้ หมู่10 บ้านแม่แหลงป่าห้า หมู่10 บ้านมงคลนิมิต หมู่11 บ้านแม่แหลงหลวง

เทศบาลตำบลแม่อาย

โดยได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลแม่อาย เป็นเทศบาลตำบลแม่อาย เมื่อ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๑๗๔ กิโลเมตร ห่างจากตัดจังหวัดเชียงราย ๑๐๗ กิโลเมตร มีภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบ และที่ราบบางส่วนในตำบลแม่อาย จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน และที่ราบบางส่วนในตำบลมะลิกา ๙ หมู่บ้าน มีพื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา เป็นที่สำหรับปลูกพืช ข้าวไร่ ส้ม ลิ้นจี่ ต้นยาง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำสวน มีประชากรที่อาศัย ทั้งชาวไทยเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยพื้นเมืองอยู่มากกว่าตำบลอื่น พื้นผลทางเกษตรกรรม มี ข้าว พริก ส้ม ลิ้นจี่ ลำไย ฯลฯ มีทั้งหมด ๒๐ หมู่บ้าน และ มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ ๙,๔๗๔คน จุดเด่นของพื้นที่ตำบลแม่อาย ประชากรส่วนใหญ่ เป็น คนไทยพื้นเมือง อีกทั้งยังมีวัดแม่อายหลวง ซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอแม่อาย โดยพระครูวิธานธรรมโสภณ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอแม่อาย และยังเป็นวันที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะของพี่น้องชาวไทยใหญ่ ซึ่งจะมีประเพณีที่สำคัญๆ เช่น ประเพณีบวชศีลจาริณีเนกขมะบารมีฯ ทุกปี ประเพณีไหว้พระอุปคุต ประเพณีตักบาตรพระอุปคต (ซึ่งเป็นวันพระที่ตรงกับวันพุทธทุกครั้ง) ประเพณีปอยออกหว่า ประเพณีตักบาตรเทโวฯ เทศบาลตำบลแม่อาย มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพื้นเมือง และชาวไทยใหญ่ มีพุทธศาสนิกชน เคารพและนับถือ ของผู้มีจิตศรัทธา

คำขวัญ อบต.แม่อาย

สูงสุดดอยฟ้าห่มปก  ป่าชมนกอันลือเลื่่อง

เมืองพระนางมะลิกา  แหล่งเมี้ยงชาเลิศรส

ถิ่นกำเนิดดอกซากุระ  คารวะนักบุญแห่งขุนเขา

ประเพณีหลายชนเผ่า  ป่าลำเนาทะเลหมอก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อาย ตั้งอยู่บ้านปางต้นเดื่อ เลขที่ 236 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่อายไปทางทิศเหนือประมาณ  12  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 173 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 901 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ    ติดต่อกับสหภาพเมียนมาร์

ทิศตะวันออก             ติดต่อกับตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย

ทิศใต้        ติดต่อกับเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย

ทิศตะวันตก              ติดต่อกับตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย

พื้นที่    พื้นที่ประมาณ  117  ตารางกิโลเมตร หรือ 54,375 ไร่

เขตการปกครองและบริหารมี จำนวนหมู่บ้าน  17  หมู่บ้าน  โดยแบ่งเป็น

หมู่บ้านในเขตตำบลแม่อาย จำนวน 10 หมู่บ้าน

– หมู่ที่ 1 บ้านดอยแก้ว                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

– หมู่ที่ 2 บ้านดอนชัยใต้              ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

– หมู่ที่ 3 บ้านดอนชัย  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

– หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ปูแช่                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

– หมู่ที่ 5 บ้านแม่อายหลวง           ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

– หมู่ที่ 8 บ้านโฮ้งเหนือ                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

– หมู่ที่ 9 บ้านปางต้นเดื่อ             ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน

– หมู่ที่ 10 บ้านแม่แหลง               ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

– หมู่ที่ 12 บ้านจะนะ   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน

– หมู่ที่ 13 บ้านดอยแหลม            ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน

หมู่บ้านในเขตตำบลมะลิกา จำนวน 7 หมู่บ้าน

– หมู่ 1 บ้านปางต้นฆ้อง              ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน

– หมู่ 3 บ้านสันต้นม่วง                ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

– หมู่ 4 บ้านสันป่าเหียว               ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

– หมู่ 6 บ้านสันโค้ง     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

– หมู่ 7 บ้านชัยสถาน   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

– หมู่ 8 บ้านเอก          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

– หมู่ 10 บ้านมงคลนิมิต              ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน

 

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ดอยแก้ว 1 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
  ดอนชัยใต้ 2 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
  ดอนชัยเหนือ 3 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
  ใหม่ปูแช่ 4 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
  แม่อายหลวง 5 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
  โฮ่งน้อย 6 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
  โฮ่งหลวง 7 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
  โฮ่งเหนือ 8 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
  ปางต้นเดื่อ 9 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
  แม่เหลงป่าห้า 10 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
  แม่แหลงหลวง 11 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
  จะนะ 12 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
  ดอยแหลม 13 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่อาย

จำนวนหลังคาเรือน :4,028หลังคาเรือน   จำนวนประชากร :14,766คน จำนวนผู้สูงอายุ :1,712คน จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :360คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :637คน จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :65คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :24คน จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :1,725คน จำนวนผู้พิการ :107คน

ขอบคุณข้อมูลจากเทศบาลตำบลแม่อาย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่แรม

ตำบลสบเปิง

ตำบลเทพเสด็จ

ตำบลสันกลาง

ตำบลสันผักหวาน

ตำบลแม่หอพระ

- Advertisment -