ตำบลแม่สาว

ตำบลแม่สาว เป็น 15 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแม่สาว หมู่ 2 บ้านสันมะนาว หมู่3 บ้านหนองเต็ง หมู่4 บ้านห้วยป่าซาง หมู่5 บ้านดง หมู่6 บ้านแม่ฮ่าง หมู่ 7 บ้านกาวิละ หมู่8 บ้านศรีดอนแก้ว หมู่9 บ้านสันป่าข่า หมู่10 บ้านเมืองหนอง  หมู่11 บ้านปัญจพัฒนา หมู่ 12 บ้านสัน หมู่13 บ้านศรีบุญเรือง หมู่14 บ้านเมืองพาน  หมู่15 บ้านโปงไฮ

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลแม่สาว

วัดรัตนาวาส หรือ วัดหนองเต็ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ความพิเศษของวัดนี้อยู่ที่ซุ้มประตูวัด และพระพุทธรูปที่สร้างมาจากไม้สักทองโบราณเก่าแก่ ที่มีอายุหลายร้อยปีที่ขุดพบภายในหมู่บ้านจำนวน 4 ต้น โดยชาวบ้านได้นำไม้สักทองที่ขุดพบนั้นมาแกะสลักเป็น พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืนอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาทรงเปิดโลก ( ปางเปิดโลก ) ที่มีพุทธลักษณะงดงามอย่างยิ่ง ซึ่งมีพระนามว่า พระพุทธศรีรัตนชัยสุวรรณ ส่วนไม้สักทองส่วนที่เหลือได้นำมาสร้างเป็นเสาของซุ้มประตูวัด

วัดแม่สาวหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สาว หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวัดมีพระอุโบสถหลังใหญ่โออ่า ที่ประดับประดาด้วยลวดลายปูนปั้น และภาพวาดอันวิจิตรบรรจงที่สวยงาม ด้านข้างพระอุโบสถมีพระเจดีย์สิริชัยมงคลดิษยาวรโชติที่งดงามตั้งอยู่ โดยรอบพระเจดีย์มีรูปปั้นเหล่าเทวดาตามคติความเชื่อของชาวล้านนาอยู่โดยรอบ มีซุ้มดอกไม้เงินดอกไม้ทองประจำอยู่ทั้ง 4 ทิศ นอกจากนี้ด้านข้างและด้านหน้าขององค์พระเจดีย์ยังมีซุ้มโคมไฟรูปหงส์เรียงรายอยู่เป็นแนว สวยงามยิ่งนัก ซึ่งพระเจดีย์สิริชัยมงคลดิษยาวรโชตินี้เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวแม่สาวเป็นอย่างยิ่ง

วัดเมืองหนอง เป็นวัดเพียงแห่งเดียวของตำบลแม่สาวที่มีสถาปัตยกรรมตามแบบวัดของชาวไทยใหญ่ โดยมีเสนาสนะที่เป็นทรงเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สีทองอร่ามตั้งโดดเด่นอยู่กลางวัด ไว้ให้ พี่น้องชาวไทยใหญ่และชาวบ้านระแวกนั้นได้กราบไหว้บูชากัน ซึ่งวัดเมืองหนองตั้งอยู่ที่บ้านเมืองหนอง หมู่ที่10ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่สาว 1 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  สันมะนาว 2 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  หนองเต็ง 3 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  ห้วยป่าซาง 4 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  ดง 5 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  แม่ฮ่าง 6 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  กาวิละ 7 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  ศรีดอนแก้ว 8 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  สันป่าข่า 9 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  เมืองหนอง 10 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  ปัญจพัฒนา 11 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  สัน 12 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  ศรีบุญเรือง 13 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  เมืองพาน 14 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  โปงไฮ 15 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
  ศรีเวียง 16 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่สาว

จำนวนหลังคาเรือน : 2,981 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 10,730 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,234 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 429 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 315 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 29 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 42 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,725 คน จำนวนผู้พิการ : 108 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลแม่สาว


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า