หน้าแรกตำบลตำบลแม่วิน

ตำบลแม่วิน

ตำบลแม่วินองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2538   ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30  มีนาคม  2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ   2537

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 19 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านห้วยอีค่าง หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง,ห้วยทรายหมู่3 บ้านขุนป๋วย หมู่4 บ้านหนองเต่าห้วยเกี๋ยง หมู่5 บ้านแม่สะป๊อก หมู่ 6 บ้านแม่มูด หมู่7 บ้านห้วยหยวก หมู่8 บ้านห้วยข้าวลีบ,ขุนเตียน,โป่งสะมึต,ห้วยเย็น  หมู่9 บ้านสบวิน หมู่10 บ้านห้วยตอง หมู่11 บ้านห้วยโป่ง,เด่น หมู่12 บ้านขุนวาง,ขุนวางกลาง,ขุนวางเหนือ หมู่13 บ้านม่อนยะ หมู่14 บ้านห้วยยาว หมู่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน  หมู่16 บ้านหนองมณฑา,บ้านขุนวิน หมู่17 บ้านโป่งลมแรง,ป่ากล้วย หมู่ 18 บ้านห้วยเย็น หมู่ 19 บ้านประตูเมือง

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่วิน

จำนวนหลังคาเรือน : 1,385 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 7,422 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 493 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 933 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 56 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 147 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  – คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,145 คน จำนวนผู้พิการ : 42 คน

 รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50360

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ห้วยอีค่าง 1 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  ทุ่งหลวง,ห้วยทราย 2 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  ขุนป๋วย 3 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  หนองเต่า,ห้วยเกี๋ยง 4 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  แม่สะป๊อก 5 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  แม่มูด 6 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  ห้วยหยวก 7 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  ห้วยข้าวลีบ,ขุนเตียน,โป่งสะมึต,ห้วยเย็น 8 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  สบวิน 9 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  ห้วยตอง 10 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  ห้วยโป่ง,เด่น 11 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  ขุนวาง,ขุนวางกลาง,ขุนวางเหนือ 12 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  ม่อนยะ 13 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  ห้วยยาว 14 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  ใหม่วังผาปูน 15 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  หนองมณฑา,ขุนวิน 16 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  โป่งลมแรง,ป่ากล้วย 17 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  ห้วยเย็น 18 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
  ประตูเมือง 19 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลม่อนจอง

ตำบลป่าไผ่

ตำบลหนองบัว

ตำบลแม่แฝกใหม่

- Advertisment -