หน้าแรกตำบลตำบลแม่นาวาง

ตำบลแม่นาวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  ตั้งอยู่ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  (ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่  77  หมู่ 9  ตำบลแม่นาวาง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่)  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวอำเภอแม่อาย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่อาย  ประมาณ  12  กิโลเมตร  (เส้นทางถนนอำเภอแม่อาย – ท่าตอน  เข้าแยกบ้านสันโค้ง  เข้าตำบลแม่นาวาง)  และประมาณ  20  กิโลเมตร  (เส้นทางจากแยกอำเภอฝาง  ผ่านตำบลเวียงฝาง  ตำบลสันต้นหมื้อ  และตำบลบ้านหลวง เข้าตำบลแม่นาวาง)

เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  มีเนื้อที่  184.70  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  115,390  ไร่  ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

ทิศเหนือ            ติดกับเทศบาลตำบลแม่อาย  และท่าตอน  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้                ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก      ติดกับอำเภอแม่สรวย  และอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก        ติดกับเทศบาลตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

ภูมิประเทศ

เป็นที่ราบสูง  และภูเขา  ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  1,200  เมตร  มีชาวเขาอาศัยอยู่  ได้แก่  ชาวเขาเผ่ามูเซอ  ลีซอ  กระเหรี่ยง  ปะหล่อง  ไต  ส่วนพื้นราบเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับเกษตรกรรม  เช่น  ข้าว  พริก  กระเทียม  ส้มเขียวหวาน  ถั่ว  มะม่วง  ลิ้นจี่  ลำไย  ฯลฯ  และเป็นพื้นที่อาศัยของชาวไทยพื้นราบ

เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง  มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านคายนอก

หมู่ที่  2  บ้านคายใน

หมู่ที่  3  บ้านหนองขี้นกยาง

หมู่ที่  4  บ้านฮ่างต่ำ

หมู่ที่  5  บ้านฮ่องห้าหลวง

หมู่ที่  6  บ้านแม่สลัก

หมู่ที่  7  บ้านห้วยคอกหมู

หมู่ที่  8  บ้านห้วยม่วง

หมู่ที่  9  บ้านเด่นชัย

หมู่ที่  10 บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา

หมู่ที่  11 บ้านท่าปู

หมู่ที่  12 บ้านเทพมงคล

หมู่ที่  13 บ้านห้วยหลวงพัฒนา

หมู่ที่  14 บ้านแม่เมืองน้อย

หมู่ที่  15 บ้านคายนอกพัฒนา

หมู่ที่  16  บ้านจอเจริญ

หมู่ที่  17  บ้านใหม่ร่องไคร้

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่นาวาง

จำนวนหลังคาเรือน : 2,561 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 10,573 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,052 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 236 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 327 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 42 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 19 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,419 คน จำนวนผู้พิการ : 54 คน

 รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  คายนอก 1 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  คายใน 2 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  หนองขี้นกยาง 3 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  ฮ่างต่ำ 4 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  ฮ่องห้าหลวง 5 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  แม่สะลัก 6 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  แม่เมืองน้อย 7 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  ห้วยม่วง 8 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  เด่นชัย 9 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  ฮ่องถ่อนพัฒนา 10 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  ท่าปู 11 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  เทพมงคล 12 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  ห้วยหลวงพัฒนา 13 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  สันเจริญ 14 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  คายนอกพัฒนา 15 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  จอเจริญ 16 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
  ใหม่ร่องไคร้ 17 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลแม่นาวาง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ้านช้าง

ตำบลบ้านแม

ตำบลท่าศาลา

ตำบลท่าตอน

ตำบลทุ่งสะโตก

- Advertisment -