หน้าแรกตำบลตำบลแม่ตืน

ตำบลแม่ตืน

เทศบาลตำบลแม่ตืนประกอบด้วยหมู่ที่ 3,11,12 และหมู่ที่ 16 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ประมาณ 4.07 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,543.75 ไร่ ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1 ซอย 3 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน บนถนนทางหลวงหมายเลข 106 ลำพูน – ลี้ ช่วงกิโลเมตรที่ 27 โดยมีอาณาเขต ติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ        ติดต่อกับ หมู่ที่ 6       อบต.ศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ทิศใต้           ติดต่อกับ หมู่ที่ 4       อบต.แม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ หมู่ที่ 4       อบต.แม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ หมู่ที่ 11 , 16 อบต.แม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

แหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่ตืน

น้ำตกแม่ตื่นน้อย

เป็นน้ำตกอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตื่นน้อย ต.แม่ตื่น มีความสวยงาม มีแอ่งน้ำให้ลงเล่น มีถ้ำอยู่หลังน้ำตก ซึ่งยังไม่มีใครเข้าไปสำรวจถ้ำเลย

วัดโฆ๊ะพะโด๊ะ

วัดโฆีะพะโด๊ะ เป็นวัดที่สวยงามมากอยู่ติดกับเขตอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก เส้นทางที่เดินทางไปอาจจะยากลำบาก แต่ก็คุ้มค่าแก่การไปถึง

สภาพภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลแม่ตืน มีการตั้งชุมชนกระจายอยู่ตามถนนสายลี้ – ลำพูน (ถนนพหลโยธิน

หมายเลข 106) ในลักษณะเป็นแนวยาวเหนือ – ใต้ โดยพื้นที่ด้านทิศตะวันออกจะเป็นที่ราบเชิงเขา ลาดเทเอียงตามแนวแม่น้ำลี้ที่อยู่ด้านทิศตะวันออก โดยมีการตั้งชุมชนหนาแน่นอยู่บริเวณบ้านแม่ตืน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตืนและมีชุมชนบางส่วนตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตืน

สภาพภูมิอากาศ

ลักษณะโดยทั่วไปในฤดูร้อนจะร้อนมาก ฤดูหนาวจะหนาวจัดเป็นช่วงสั้น ๆ สำหรับฤดูฝน

จะเริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ต่อจากนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวอีกประมาณ 4 เดือน และฤดูร้อนจะเริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 966.00 มม. / ปี

โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมืองการบริหารด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม  มีถนนสายหลักผ่านในเขตเทศบาลจำนวน 1 สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สายลำพูน – ลี้ สำหรับการคมนาคมในเขตเทศบาลของชุมชนแต่ละหมู่บ้าน มีถนนลาดยางและคอนกรีตเชื่อมติดต่อกันโดยตลอด ทั้ง 4 หมู่บ้าน สามารถติดต่อสัญจรระหว่างหมู่บ้านตลอดจนติดต่อกับอำเภอและจังหวัดได้สะดวกรวดเร็วทุกฤดูกาล

ไฟฟ้า  ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ตืน ได้รับบริการด้านกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลี้ ครบทุกหมู่บ้าน โดยมีครัวเรือนที่ใช้กระแสไฟฟ้า จำนวน 1,063 ราย

ประปา  มีการประปาของเทศบาลตำบลแม่ตืน ให้บริการน้ำประปาในเขตเทศบาล จำนวน 570 หลังคาเรือน นอกจากนั้นยังมีประปาหมู่บ้านอีกจำนวน 3 แห่ง โดยเฉพาะน้ำประปาของเทศบาลที่ผลิตน้ำได้จำนวน 100 ลบ.ม./วัน จากจำนวนนำประปาที่ต้องการใช้จำนวน 60 ลบ.ม./วัน

การสื่อสารและโทรคมนาคม   ในเขตพื้นที่เทศบาล มีที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง และ มีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะให้บริการ 2 จุด

การจราจร  ในพื้นที่เขตเทศบาลสภาพการจราจรยังคล่องตัวและไม่มีปัญหาการจราจรติดขัด

การใช้ที่ดิน   ลักษณะการใช้ที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยและการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของแต่ละหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ

ลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจ    ราษฎรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางด้านเกษตรเป็นหลัก โดยพืชที่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ คือ หอม กระเทียม สวนลำไย สวนมะม่วง และพืชผักตามฤดูกาล โดยมีอาชีพทางด้านการพาณิชย์และรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพรอง

การเกษตรกรรม   ในเขตเทศบาล มีพื้นทำการเกษตรประมาณ 500 ไร่ แบ่งเป็นที่นาประมาณ 250 ไร่ พื้นที่ทำสวนประมาณ 250 ไร่ โดยพื้นที่ทำสวนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ปลูกหอมกระเทียม และพื้นที่สวนลำไย

การอุตสาหกรรม  ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ตืน ไม่มีสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปรากฏเพียงการประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน เท่านั้น อาทิ โรงสีข้าว การอบลำไย การทอผ้า ฯลฯ

การพาณิชย์และการบริการ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ตืน ประกอบด้วย

  1. ธนาคารเพื่อการเกษตร 1 แห่ง
  2. สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง
  3. ตลาดสด 1 แห่ง (เอกชน)
  4. ร้านค้า 60 แห่ง 5. ร้านอาหาร 3 แห่ง

ด้านสังคม

ประชากร ในเขตเทศบาลตำบลแม่ตืน มีประชากรจำนวน 3,029 คน แยกเป็นชาย 1,473 คน หญิง 1,556 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 958 ครัวเรือน

การศึกษา

– สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

– สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ศาสนา

– วัด จำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุข

– ศูนย์แพทย์ชุมชน จำนวน 1 แห่ง

– คลินิก จำนวน 1 แห่ง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำ   มีแม่น้ำลี้ไหลผ่าน สามารถใช้น้ำได้ดีทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง มีการสูบน้ำใต้ดินและจากลำน้ำลี้มาใช้ในการเพาะปลูกโดยเฉพาะพืชสวน

ทรัพยากรดิน เป็นดินที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการเพาะปลูก กระเทียม หอมแดง และพืชสวน เช่น ลำไย มะม่วง

ทรัพยากรแร่ธาตุและป่าไม้ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่ตืน ไม่มี

สภาพสิ่งแวดล้อม

ด้านคุณภาพน้ำและน้ำเสีย ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ตืน น้ำเสียที่เกิดจากอาคารบ้านเรือนหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะปล่อยลงสู่ทางหรือท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งน้ำเสียจากท่อหรือทางระบายน้ำสาธารณะก็จะไหลลงสู่แม่น้ำลี้ต่อไป ดังนั้น จึงอาจทำให้เกิดน้ำเสียในท่อหรือทางระบายน้ำบางส่วนที่มีการอุดตัน นอกจากนี้เนื่องจากเทศบาลยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล ซึ่งทางเทศบาลจะได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ด้านการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ในด้านการบริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล เทศบาลมีรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน ส่วนการกำจัดขยะใช้วิถีฝังกลบ ปัจจุบันการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล มีปัญหาอุปสรรคอยู่ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกลที่จำเป็นในการจัดการปัญหาด้านนี้ เช่น รถบรรทุกขยะ รถขุด รถดูดสิ่งปฏิกูล และปัญหาสถานที่ ฝังกลบขยะเป็นต้น

ด้านมลภาวะทางอากาศ   ยังไม่มีปัญหาทางมลภาวะทางอากาศและเสียงมากนัก ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงดนตรีของสถานบริการร้านอาหาร กลิ่นและเสียงของสัตว์ เช่น สุกร ซึ่งปัญหาดังกล่าวแม้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ตืน และยังไม่อยู่ในขั้นวิกฤตหรือก่ออันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างร้ายแรงก็ตาม แต่เทศบาล ก็ได้ตระหนักที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ด้านการเมือง – การบริหาร

โครงสร้างการบริหารของเทศบาลตำบลแม่ตืน ประกอบด้วย

สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นโดยตรงตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยสภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และ รองประธานสภาอีกคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามมติของสภาเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ตืน มีสมาชิกจำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50310

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  หลวง 1 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  ใหม่ 2 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  ป่าคา 3 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  สันต้นปิน 4 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยหล่อดูก 5 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  ขุนแม่ตื่นน้อย 6 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  แม่เทย 7 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยยาบ 8 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  แม่ระอาใน 9 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  แม่ระอานอก 10 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  ทุ่งต้นงิ้ว 11 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  แม้วแม่เทย 12 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  ปิยอทะ 13 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยไก่ป่า 14 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  บราโก 15 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยดินหม้อ 16 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลภาพ  เทศบาลตำบลแม่ตืน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลขัวมุง

ตำบลเวียง

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลสุเทพ

ตำบลท่าผา

ตำบลแม่อาย

- Advertisment -