หน้าแรกตำบลตำบลแม่ก๊า

ตำบลแม่ก๊า

คำขวัญตำบลแม่ก๊า

พระเจ้าตนหลวงงามเด่น ไหลเย็นแม่น้ำปิง  วิจิตรยิ่งเจดีย์เหลี่ยม เปี่ยมล้นวัฒนธรรม เกษตรกรรมพอเพียง

ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขต

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอสันป่าตอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง 10 กิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม – อำเภอหางดง ทิศใต้ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง – องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว ทิศตะวันตกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง–องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ทิศตะวันออกติดกับอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน    ตำบลแม่ก๊ามีพื้นที่ทั้งหมด 18.87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,793.75 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลแม่ก๊ามีลักษณะเป็นแนวยาวขนานกับลำแม่น้ำปิง ระยะทาง 14 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตร

อาชีพและรายได้

ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชที่สำคัญต่อเศรษฐกิจ คือ ลำไย กระเทียม ข้าว ถั่วเหลือง เป็นต้น พืชผักสวนครัว เช่น ผักกาด คะน้า กะหล่ำปลี และอาชีพอื่น ๆ

จำนวนประชากรใน ตำบลแม่ก๊า

จำนวนหลังคาเรือน : 2,454 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 7,857 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,409 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 288 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 629 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 42 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 58 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,695 คน จำนวนผู้พิการ : 110 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สันโป่ง 1 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
  โรงวัว 2 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
  ต้นตัน 3 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
  หนองครอบ 4 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
  สันกาวาฬ 5 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
  ทรายมูล 6 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
  สันคอกช้าง 7 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
  แม่ข่องใต้ 8 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
  แม่ข่องเหนือ 9 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
  ร้องขุด 10 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
  ใหม่ 11 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
  แม่ก๊า 12 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
  ป่ากล้วย 13 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
  บ่อก๊าง 14 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่

 แหล่งท่องเที่ยว

วังมัจฉา

วังมัจฉาบริเวณแม่น้ำปิง หน้าวัดอินทะวิชัย (แม่ข่อง) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีปลาธรรมชาติมาอาศัยอยู่อย่างมากมาย ทางวัดได้อนุรักษ์ไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้อาหารปลา โดยในปี พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊าร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอสันป่าตอง ดำเนินโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 84 พรรษา โดยปล่อยปลาจำนวน 99,999 ตัว และในปี พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊าร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยดำเนินการปล่อยปลาจำนวน 500,000 ตัว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊าได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดและท่าน้ำเพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นที่รื่นรมของผู้สัญจรไปมา และนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธามาทำบุญที่วัด

พระธาตุเจดีย์เหลี่ยม

พระธาตุเจดีย์เหลี่ยมเป็นพระเจดีย์เหลี่ยมที่มีรูปสัณฐาน มีความสูงจากพื้นถึงฉัตร ๑๙ เมตร องค์พระเจดีย์กว้างด้านละ ๙ เมตร กำแพงพระเจดีย์ทั้งสี่ด้าน กว้างด้านละ ๒๒ เมตร ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ภายนอกพระเจดีย์ทั้งสี่ด้านบรรจุพระพุทธรูปปูนปั้นพระพุทธเจ้า ๒๘ องค์ เรียงตามลำดับพุทธวงศ์ในลักษณะ ประทักษิณาตั้งแต่ชั้นบนลงมาชั้นล่าง

ทิศตะวันออก ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางรำพึง ทรงพระนามพระพุทธตัณหังกร พระพุทธโกณทัญญะ พระพุทธมังคละ พระพุทธสุมนะ พระพุทธอัตลหัสสี พระพุทธธรรมทัสสีพระพุทธสิทธัตถะ

ทิศใต้ ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางถวายเนตร พระพุทธเมธังกร พระพุทธเรวตะ พระพุทธโสภิตะ พระพุทธอโนมทัสสี พระพุทธปุสสะ พระพุทธวิปัสสี

ทิศตะวันตก ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางประทานอภัย ทรงพระนาม พระพุทธสรณังกร พระพุทธปทุมะ พระพุทธนารทะ พระพุทธปทุมุตระ พระพุทธสินี พระพุทธเวสสภู พระพุทธกทุสันโธ

ทิศเหนือ ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางห้ามญาติ ทรงพระนาม พระพุทธทีปังกร พระพุทธสุเมธะ พระพุทธสุชาตะ พระพุทธปิยทัสสี พระพุทธโกนาคมพระพุทธกัสสปะ พระพุทธโคตมะ

พระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนครมงคล

พระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนครมงคล(ชื่อพระราชทาน) ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า พระเจ้าตนหลวง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๘ เมตร สูง ๒๘ เมตร โดยมีท่านเจ้าคุณสุเทพสุทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ มีครูบาอินถา ( พระครูมหาพุทธาภิบาล ) เป็นประธานการก่อสร้างและควบคุม การก่อสร้างสำเร็จเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ สิ้นค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน ๘๘๙,๙๐๐ บาท ( แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน )

ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ต.อ.นิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานกรุณาทรงเจิมพระเนตร ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า “ พระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนครมงคล ”

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เสร็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีทรงนมัสการพระพุทธรูป ทรงตัดลูกนิมิต พระอุโบสถ และทรงพระราชทานมูลทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างหอสมุดรวมใจ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน )

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช พร้อมด้วยพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายา เสด็จแทนพระองค์เปิดหอสมุดรวมใจ การก่อสร้างหอสมุดรวมใจ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สิ้นเงิน ๑๐๘,๕๕๐ บาท ( หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

ในวาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ นายชำนาญ นางปิยดา น.ส.จิริดาวัลย์ จันทพิทักษ์ ได้สร้างฉัตรเฉลิมพระเกียรติ ถวายสักการะพระพุทธสันติปารังกรศรีพิงคนคร มงคล เป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล ฉัตรมีความสูง ๙ เมตร ๙ ชั้น ชั้นที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ชั้นที่ ๙ ฉลุลายเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ๙ องค์ ยอดฉัตรบรรจุพระบรมธาตุ ๗๒ องค์ ฐานของฉัตรสูง ๓๐ เมตร ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ( สี่แสนบาทถ้วน )

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลแม่ก๊า


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลท่าวังพร้าว
บทความถัดไปตำบลสันกลาง
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลยั้งเมิน

ตำบลทุ่งรวงทอง

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา