หน้าแรกตำบลตำบลเมืองแหง

ตำบลเมืองแหง

ตำบลเมืองแหง แบ่ง 11 หมู่บ้าน  หมู่1 บ้านแม่หาด  หมู่2 บ้านกองลม หมู่3 บ้านป่าไผ่ หมู่4 บ้านเวียงแหง หมู่5 บ้านห้วยหก หมู่6 บ้านสามหมื่น หมู่7 บ้านนามน หมู่8 บ้านแม่แพม หมู่9 บ้านปางควาย หมู่ 10 บ้านกองลมใหม่    หมู่11 บ้านเลาวู

การท่องเที่ยว

1) น้ำตกแม่หาด บ้านนามน หมู่ที่ 7

2) น้ำตกห้วยละ บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5

3) ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านปางควาย หมู่ที่ 9

4) โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ บ้านนามน หมู่ที่ 7

5) พระธาตุแสนโชค (ป่าซาง) บ้านแม่หาด หมู่ที่ 1

6) พระธาตุปุกกู่ข้าว บ้านกองลม หมู่ที่ 2

7) พระธาตุดอยนายาง บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3

8) พระธาตุแสงขาว บ้านเวียงแหง หมู่ที่ 4

9) พระธาตุห้วยหก บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5

10) ล่องแพแม่น้ำแตง บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5

11) จุดชมวิวเลาวูประตูเวียงแหง บ้านเลาวู หมู่ที่ 11

12) สระน้ำสวนสาธารณะหนองเขียว บ้านเวียงแหง หมู่ที่ 4

การพาณิชยกรรม/การบริการ

1) ธนาคาร 2 แห่ง

2) ปั้มน้ำมัน 5 แห่ง

3) โรงสีข้าว 9 แห่ง

4) ร้านค้า / ร้านอาหาร 38 แห่ง

5) ที่พัก/รีสอร์ท 10 แห่ง

6) ตู้ ATM 4 แห่ง

อาชีพ

ประชากรในเขต ตำบลเมืองแหงทั้งหมด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก ได้แก่การปลูกข้าวนา ข้าวไร่ กระเทียม กะหล่ำปลี ข้าวโพด มันเทศ พริก ปลูกพืชผักอื่น ๆ เป็นอาชีพหลัก มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย หมู ไก่ รองมาคือ รับจ้าง และค้าขายตามลำดับ เป็นต้น

ลักษณะภูมิประเทศ

ของตำบลเมืองแหง มีลักษณะเป็นที่ราบสูง อยู่บนเทือกเขาสูงชันระดับความสูงตั้งแต่ 750 เมตร ถึง 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ราบลุ่มแคบๆ ระหว่างภูเขาริมสองฝั่งแม่น้ำแตงและลำห้วยเล็กๆ มีแม่น้ำแตงไหลผ่านตลอดกลางพื้นที่ และลำห้วยเล็กๆเป็นสาขาของแม่น้ำแตงไหลผ่านบางส่วน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้สนสองใบ สนสามใบ สภาพดินเป็นดินทรายและมีการพังทลายของหน้าดินในปริมาณสูง สภาพภูมิอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว ในฤดูฝนมีฝนตกชุกตลอดฤดูและมีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างสูง ในฤดูแล้งไม่แห้งแล้งจนเกินไป ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ มีชนเผ่าพื้นเมืองและชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่หลายเผ่า ได้แก่ ชาวเขาเผ่าลีซอ มูเซอ กะเหรี่ยง ส่วนพื้นที่ราบเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 38 องศาเซลเซียส

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 10 องศาเซลเซียส

จำนวนประชากรใน ตำบลเมืองแหง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,768 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,514 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 368 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 241 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 65 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 50 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 10 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 713 คน จำนวนผู้พิการ : 50 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50350

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่หาด 1 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
  กองลม 2 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
  ป่าไผ่ 3 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
  เวียงแหง 4 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
  ห้วยหก 5 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
  สามหมื่น 6 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
  นามน 7 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
  แม่แพม 8 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
  ปางควาย 9 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
  กองลมใหม่ 10 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
  เลาวู 11 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
  แม่แตะ 12 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลเมืองแหง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่ทา

ตำบลแม่อาย

ตำบลบ้านช้าง

ตำบลเชียงดาว

ตำบลฮอด

ตำบลบ้านแม

- Advertisment -