หน้าแรกตำบลตำบลเปียงหลวง

ตำบลเปียงหลวง

ตำบลเปียงหลวงแบ่ง เป็น 11 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านเปียงหลวง  หมู่ 1 บ้านสันดวงดี หมู่2 บ้านจอง  หมู่2 บ้านสามปู หมู่3 บ้านใหม่มะกายอน  หมู่ 4 บ้านมหาธาตุ หมู่5 บ้านปางป๋อ หมู่6 บ้านแปกแซม หมู่11 บ้านบ้านหนองแขม ,หมู่12 บ้านหนองเขียว

ตำบลเปียงหลวง ได้จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภา

ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้กำหนดให้พื้นที่ตำบลตามกฏหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาล  สุขาภิบาล  และราชการท้องถิ่นอื่นที่มีกฏหมายจัดตั้งขึ้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอำนาจในการพัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาตำบล  เสนอแนะส่วนราชการในการบริหาร

ราชการและพัฒนาตำบลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฏหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่และหน้าที่อื่นตามที่กฏหมายกำหนด  พื้นที่ รับผิดชอบของสภาตำบลเปียงหลวง มีทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน มีเขตรับผิดชอบ ๑๕๑  ตารางกิโลเมตร  ในปี  ๒๕๕๒  สภาตำบลเปียงหลวงได้รับ การยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ การเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

สถานที่ท่องเที่ยว

สำนักปฏิบัติธรรมวัดฟ้าเวียงอินทร์

สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม ตามพระราชดำริ บ้านแปกแซม

วัดฟ้าเวียงอินทร์

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50350

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เปียงหลวง 1 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
  จอง 2 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
  ใหม่มะกายอน 3 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
  ม่วงเครือ 4 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
  ห้วยไคร้ 5 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
  แปกแซม 6 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลเปียงหลวง

จำนวนหลังคาเรือน : 6,785 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 47,877 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 4,260 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,191 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 390 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 180 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 29 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 3,982 คน จำนวนผู้พิการ : 88 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลเปียงหลวง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่สา

ตำบลท่าวังตาล

ตำบลบ้านกาด

ตำบลช่างเคิ่ง

ตำบลแม่หอพระ

- Advertisment -