หน้าแรกตำบลตำบลออนเหนือ

ตำบลออนเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ  ตั้งอยู่เลขที่  163  หมู่ที่  6 ตำบลออนเหนือ   อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่   โทรศัพท์ 0-5385-9395, 0-5385-9689   ระยะทางจากอำเภอแม่ออน  ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือประมาณ  3  กิโลเมตร

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ตำบลห้วยแก้ว  ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ตำบลแจ้ซ้อน  ตำบลเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลออนกลาง ตำบลทาเหนือ  อำเภอแม่ออน

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลสหกรณ์  อำเภอแม่ออน

1.2 เนื้อที่   ตำบลออนเหนือ  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  มีเนื้อที่ประมาณ 91.57   ตารางกิโลเมตร   57,232  ไร่

1.3   ภูมิประเทศ   เป็นพื้นที่ราบและที่ราบสูง

1.4  จำนวนหมู่บ้านและขนาดของประชากร ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่   มีจำนวนประชากรทั้งหมด  3,437  คน แยกเป็น เพศชายมีจำนวน 1,725 คน เพศหญิงมีจำนวน1,712 คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  910 ครัวเรือน หมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ดังนี้

1.บ้านแม่รวม

2.บ้านหนองหอย

3.บ้านขุนออน

4.บ้านแม่วอง

5.บ้านหัวฝาย

6.บ้านออนหลวย

7.บ้านออนหลวย

8.บ้านดอนทราย

9.บ้านขุนทา

10.บ้านแม่ป่าขาง

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ  

-การเกษตรกรรม

-ค้าขาย

-รับจ้างทั่วไป

-รับราชการ

รหัสไปรษณีย์ ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่รวม 1 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
  หนองหอย 2 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
  ขุนออน 3 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
  ขุนทา-แม่วอง 4 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
  หัวฝาย 5 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
  ออนหลวย 6 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
  ออนหลวย 7 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
  ดอนทราย 8 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
  ขุนทา 9 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
  ใหม่แม่ป่าขาง 10 ออนเหนือ แม่ออน เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลออนเหนือ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ้านช้าง

ตำบลแม่ตืน

ตำบลทุ่งรวงทอง

ตำบลหนองหอย

ตำบลโป่งแยง

- Advertisment -