ตำบลสันมหาพน

ตำบลสันมหาพนอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่แตง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านป่าบง หมู่2 บ้านป่าเส้า หมู่3 บ้านสันมหาพน หมู่4 บ้านป่าจี้ หมู่5 บ้านหนองหล่ม หมู่6 บ้านหนองกอก หมู่7 บ้านปากทาง หมู่8 บ้านแพะพัฒนา หมู่9 บ้านสหกรณ์ หมู่10 บ้านฮ้วยอ๋าง

 สภาพทั่วไปของตำบล

ภูมิประเทศของเทศบาลตำบลสันมหาพน มีลักษณะเป็นที่ถมระหว่างภูเขาในแนว เหนือ-ใต้ มีชื่อเรียกว่า ที่ถมลุ่มแม่น้ำปิง มีลุ่มแม่น้ำปิง มีลำน้ำสำคัญไหลผ่านคือลำน้ำปิง และล้ำน้ำแม่แตงไหลผ่านเทศบาลตำบลสันมหาพน มาบรรจบกันที่บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลสันมหาพน ลำน้ำทั้งสองสายนี้เป็นที่สำคัญสำหรับการเกษตร นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ตอนกลางของเทศบาล เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีคลองส่งน้ำชลประทานแม่แตง และลำเหมืองไหลผ่าน ทำให้พื้นที่บริเวณตอนกลางของเทศบาล ได้รับน้ำทางการเกษตรกรรมจากชลประทานแม่แตงอย่างสมบูรณ์หนาแน่นบริเวณตลาดแม่มาลัย ตลาดปากทาง ซึ่งอยู่ข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (ถนนเชียงใหม่ – ฝาง) รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลสันมหาพน    50150

ขอบคุณข้อมูลเทศบาล ตำบลสันมหาพน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า