หน้าแรกตำบลตำบลสบแม่ข่า

ตำบลสบแม่ข่า

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยกฐานะจากสภาตำบลสบแม่ข่าขึ้นมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่าในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่ามีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

“ประวัติความเป็นมาตำบลสบแม่ข่า”
ตำบลสบแม่ข่า เป็นตำบลหนึ่งใน 11 ตำบลของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คำว่า “สบแม่ข่า”  มาจากการที่น้ำแม่ข่าไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำปิง จึงกลายเป็นตำบลสบแม่ข่า

ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขต
ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอหางดง โดยระยะห่างจากอำเภอหางดงประมาณ 8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

–  ทิศเหนือ ติดต่อตำบลป่าแดด
–  ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลขัวมุง และดอนแก้ว
–  ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านแหวน สันผักหวาน และขุนคง
–  ทิศใต้ ติดต่อตำบลขุนคง

เนื้อที่
ตำบลสบแม่ข่ามีเนื้อที่ประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
ตำบลสบแม่ข่า มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่ข่า และแม่น้ำปิง ไหลผ่านติดทางตะวันออกของตำบล ไม่มีพื้นที่ป่า เหมาะสำหรับปลูกพืชระยะสั้น

แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำของตำบลสบแม่ข่า ได้แก่
–  แม่น้ำปิง
–  แม่น้ำแม่ข่า
–  ชลประทานแม่แตง

จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า แบ่งออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1  บ้านท่าขี้ควาย (บ้านวังศรี)
หมู่ที่ 2  บ้านน้ำโท้ง
หมู่ที่ 3  บ้านเกาะ
หมู่ที่ 4  บ้านท่าศาลา
หมู่ที่ 5  บ้านหนองคำ

ประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น      2,435  คน
ประชากรชาย                   1,245  คน
ประชากรหญิง                 1,190  คน
ความหนาแน่นเฉลี่ย  541 คน/ตารางกิโลเมตร

การประกอบอาชีพ
อาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่รับจ้างนอกตำบลและทำการเพาะปลูก

สถานที่ท่องเที่ยว
ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ
หมู่ที่  3  ลำไยต้นแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กาดสวนเจ้า หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4  วัดพระเจ้าอมลิ้น ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านท่าศาลา

การศึกษา
ตำบลสบแม่ข่า มีสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง คือ
–  โรงเรียนบ้านวังศรี ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านท่าขี้ควาย
นอกจากนี้ยังมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง

ศาสนา
ราษฏรใน ตำบลสบแม่ข่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในตำบลสบแม่ข่ามีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ทั้งสิ้น จำนวน 5 แห่ง คือ
1.  วัดรัตนอารามใหม่  ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  1  บ้านท่าขี้ควาย
2.  วัดศรีวารีสถาน  ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  2  บ้านน้ำโท้ง
3.  วัดไชยสถาน   ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  3  บ้านเกาะ
4.  สำนักสงฆ์พระเจ้าอมลิ้น ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  4  บ้านท่าศาลา
5.  วัดจันทราวาส  ตั้งอยู่ใน  หมู่ที่  5  บ้านหนองคำ

การสาธารณสุข

มีจำนวน 1 แห่งคือ สถานีอนามัยประจำตำบลสบแม่ข่า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโท้งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีตู้ยามประจำตำบล 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำโท้ง

การบริการพื้นฐาน
–  มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
–  มีโทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน
–  มีถนนคอนกรีตเกือบเต็มพื้นที่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ท่าขี้ควาย 1 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
  น้ำโท้ง 2 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
  เกาะ 3 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
  ท่าศาลา 4 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
  หนองคำ 5 สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสบแม่ข่า


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลหนองหาร

ตำบลท่าวังตาล

ตำบลปางหินฝน

ตำบลชมภู

ตำบลช่อแล

- Advertisment -