หน้าแรกตำบลตำบลยางเนิ้ง

ตำบลยางเนิ้ง

ตำบลยางเนิ้งแบ่ง  8 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านกู่เสือ หมู่2 บ้านเวฬุวัน หมู่3 บ้านยางเนิ้ง  หมู่ 4 บ้านเชียงยืน หมู่ 5 บ้านศรีโพธาราม หมู่ 6 บ้านต้นเหียว หมู่ 7 บ้านต้นเหียว  หมู่8 บ้านป่าเก็ดถี่

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 10.04 ตารางกิโลเมตร

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประกาศการะทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยกำหนดให้เขตสุขาภิบาลตำบลยางเนิ้งครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางเนิ้งทั้งตำบล มีจำนวนพื้นที่โดยประมาณ 10.04 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เป็นสุขาภิบาล เนื่องจากมีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานประจำของสุขาภิบาลได้และประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 112 ตอนพิเศษ 31 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2538 เป็นผลให้ได้ประธานกรรมการสุขาภิบาลมาจากการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา และตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล สุขาภิบาลยางเนิ้งจึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลยางเนิ้งเป็นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542

สถานที่ท่องเที่ยว

ถนนสายต้นยาง  ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ที่ผ่านเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สองข้างทางที่แวดล้อมไปด้วยต้นยางนาสูงใหญ่เรียงตัวสวยงาม ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครที่มาเยือนยางเนิ้งต้องผ่าน และแวะชื่นชมความสวยงาม

รหัสไปรษณีย์ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  กู่เสือ 1 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
  เวฬุวัน 2 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
  ยางเนิ้ง 3 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
  เชียงยืน 4 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
  ศรีโพธารม 5 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
  ต้นเหียว 6 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่
  ต้นเหียว 7 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลยางเนิ้ง

จำนวนหลังคาเรือน : 3,444 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 10,621 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 2,579 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 644 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 355 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 29 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 30 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 5,430 คน จำนวนผู้พิการ : 103 คน

ขอบคุณข้อมูลตำบลยางเนิ้ง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสันโป่ง

ตำบลท่าตอน

ตำบลแช่ช้าง

ตำบลออนใต้

- Advertisment -