Home ตำบล ตำบลป่าไผ่

ตำบลป่าไผ่

2538

ตำบลป่าไผ่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านเมืองขอน  หมู่ 2 บ้านหนองเต่าคำ หมู่ 3 บ้านป่าไผ่  หมู่ 4 บ้านป่าเหมือด หมู่5 บ้านแม่แก๊ดน้อย หมู่ 7 บ้านศรีบุญเรือง หมู่8 บ้านศรีวังธาร หมู่ 9 บ้านห้วยสะแล่ง  หมู่ 10 บ้านหนองโบสถ หมู่ 11 บ้านท่ายาว หมู่ 12 บ้านหม้อ หมู่ 13 บ้านสหกรณ์นิคมทรายแก้วพัฒนา หมู่ 14 บ้านหนองหลวงพัฒนา หมู่ 15 บ้านเกษตรพัฒนา  หมู่ 16 บ้านหนองป่าข้าว

ที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ 158 ม.2 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 053-041542 Fax.053-041543

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าไผ่ เมื่อประมาณ 250 ปีมาแล้ว ได้มีราษฎรจำนวนหนึ่งอพยพมาจากรับเชียงตุงทางตอนเหนือของพม่า และได้มาพบที่แห่งนี้มีทำเลที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาและมีต้นไผ่ขึ้นอยู่มากมาย จึงได้ตั้งชื่อว่า “บ้านป่าไผ่” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงเปลี่ยนเป็น “ตำบลป่าไผ่” ในปี 2483 ตำบลป่าไผ่ถูกยุบไปรวมกับตำบลเมืองเล็น ในปี 2538 ตำบลป่าไผ่ได้ถูกจัดให้ปกครองในรูปแบบของสภาตำบล และในปีถัดมา ปี 2539 สภาตำบลป่าไผ่ ได้รับการยกฐานะให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เมืองขอน 1 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  หนองเต่าคำ 2 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  ป่าไผ่ 3 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  ป่าเหมือด 4 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  แม่แก๊ดน้อย 5 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  โป่ง 6 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  ศรีบุญเรือง 7 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  ศรีวังธาร 8 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  ห้วยสะแล่ง 9 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  หนองโบสถ 10 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  ท่ายาง 11 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  หม้อ 12 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  สหกรณ์นิคมทรายแก้วพัฒนา 13 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  หนองหลวงพัฒนา 14 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  เกษตรพัฒนา 15 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  หนองป่าข้าว 16 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
  แพะใต้พัฒนา 17 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลป่าไผ่

จำนวนหลังคาเรือน : 3,648 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 12,702 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,619 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 447 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 130 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 55 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 14 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 3,837 คน จำนวนผู้พิการ : 82 คน

ขอบคุณเทศบาลตำบลป่าไฝ่


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน