ตำบลปางหินฝน

ตำบลปางหินฝนไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัดและไม่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตำบลปางหินฝนเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการยกฐานะเป็นตำบลเมื่อ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2532 โดยแยกออกจากตำบลบ้านทับ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน และเพิ่มเป็น 14 หมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีกำนันคนแรกชื่อ นายยิ่ง เกิดอาชาชาญ ซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ปกครองประชากรทั้งหมด 4,325 คน(ครั้งแรกที่ได้รับการยกฐานะเป็นตำบล) แบ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง 6 หมู่บ้าน เผ่าลั๊ว 4 หมู่บ้าน เผ่าม้ง 2 หมู่บ้าน

พื้นที่ดั้งเดิมของชาวบ้านในตำบลปางหินฝนนั้น จะมีชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วมาตั้งรากฐานเป็นเผ่าแรก และมีชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรียงและเผ่าม้งอพยพมาจากอำเภอแม่ริม ตามลำดับ เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากนในท้องที่ตำบลปางหินฝน ส่วนการตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านเมื่อไรนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด และใครเป็นผู้ริเริ่มของแต่ละเผ่าก็ไม่ปรากฎแน่ชัด เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้าน ที่ผ่านมานั้น อำเภอแม่แจ่มเคยมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2519 – 2522 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาที่อยู่บนดอย เพราะชาวบ้านบนดอยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ชาวบ้านจะอยู่กันแบบพี่แบบน้อง และไม่มีการสร้างกลุ่มอิทธิพลอะไรเกิดขึ้น ต่อมาภายหลังเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เสร็จสิ้นลง การทำมาหากินเป็นปกติ ก็มีเพียงมาตรการ การลดพื้นที่ปลูกฝิ่นลดลง และเริ่มมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปดำเนินการ และหาพืชอื่นมาทดแทนการปลูกฝิ่น และชาวบ้านก็เริ่มรู้จักหน่วยงานทางราชการและเอกชนดีขึ้น การดำรงชีวิตดีขึ้นเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและการปกครอง

ที่ตั้งตำบลปางหินฝนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของอำเภอแม่แจ่ม เป็นตำบลที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 5 ของอำเภอแม่แจ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด 372.28 ตารางกิโลเมตร สภาพเป็นภูเขาและหุบเขา และอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งตำบล ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 27 กิโลเมตร

จำนวนหมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้านดังนี้ คือ

หมู่ที่ 1 บ้านแม่หงานหลวง          หมู่ที่ 8 บ้านกอกน้อย

หมู่ที่ 2 บ้านพุย          หมู่ที่ 9 บ้านแม่แฮใต้

หมู่ที่ 3 บ้านแม่แฮใน  หมู่ที่ 10 บ้านปางหินฝน

หมู่ที่ 4 บ้านแม่ตูม      หมู่ที่ 11 บ้านกองบอด

หมู่ที่ 5 บ้านของ         หมู่ที่ 12 บ้านพุยใต้

หมู่ที่ 6 บ้านเฮาะ        หมู่ที่ 13 บ้านดินขาว

หมู่ที่ 7 บ้านแปะ        หมู่ที 14 บ้านโมโลตู่

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลแม่ศึกและตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลห้วยฮ่อมและตำบลขุนแม่ลา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภูมิประเทศ

ตำบลปางหินฝน มีลำน้ำแม่ตูมและลำน้ำแม่ศึกเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านตำบลทางทิศใต้และเหนือตามลำดับซึ่งตำบลปางหินฝนเป็นต้นน้ำของลำน้ำที่สำคัญทั้งสองสายมี่น้ำไหลตลอดทั้งปี และมีลำห้วยที่ใช้บริโภค จำนวน 15 ลำห้วย และมักจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเนื่องจากน้ำมีปริมาณน้อยและไม่มีที่กักเก็บ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาและหุบเขา มีความลาดชัน ของภูเขาคิดได้ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 800-1,000 เมตรโดยประมาณ และเป็นพื้นที่ภูเขาประมาณ ร้อยละ 90 ของพื้นที่ทั้งหมด

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 6,700 คน แยกเป็นชาย 3,372 คน เป็นหญิง 3,328 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 12 / ตารางกิโลเมตร ( 1154 ครัวเรือน )   ขอบคุณข้อมูลข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตำบล ปางหินฝน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่หงานหลวง 1 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
  พุย 2 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
  แม่แฮใน 3 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
  แม่ตูม 4 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ของ 5 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
  เฮาะ 6 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
  แปะ 7 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
  กอกน้อย 8 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
  แม่แฮใต้ 9 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ปางหินฝน 10 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
  กองบอด 11 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
  พุยกะเหรี่ยง 12 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
  ดินขาว 13 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
  โมโลตู่ 14 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลปางหินฝน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า