หน้าแรกตำบลตำบลปงตำ

ตำบลปงตำ

ตำบลปงตำ รหัสไปรษณีย์ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบร้อยละ 60 เป็นภูเขาร้อยละ 32 เป็นพื้นน้ำร้อยละ 8 ซึ่งพื้นที่ราบของตำบล สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 416 เมตร สำหรับพื้นที่บริเวณเทือกเขา มีความสูง ประมาณ 1,000 – 1,100 เมตร

พื้นที่ทั้งตำบล   45,625   ไร่ ( 73 ตารางกิโลเมตร )    แบ่งออกเป็น

พื้นที่การเกษตร    เท่ากับ 21,159 ไร่ ( 33.85 ตารางกิโลเมตร)

พื้นที่ที่อยู่อาศัย     เท่ากับ 6,843    ไร่ ( 10.94 ตารางกิโลเมตร)

พื้นที่ป่าไม้           เท่ากับ 17,623 ไร่ (28.20   ตารางกิโลเมตร)

ภูมิอากาศ

 1. อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ในช่วง 15- 37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส
 2. ปริมาณน้ำฝนทั้งปี1,799 มิลลิเมตร   เดือนกรกฎาคม ปริมาณน้ำฝนสูงสุด 582 มิลลิเมตร

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย     อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอดอยหลวง ตั้งอยู่ เลขที่ 199หมู่ที่ 10   ตำบลปงน้อย     อำเภอดอยหลวง   จังหวัดเชียงราย    มีระยะทางห่างจากถนนสายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง – ตำบลดงมหาวัน ประมาณ 15 กม. ระยะทางห่างจากถนนสายเชียงราย – เชียงของประมาณ 3 กม. และระยะห่างจากถนนสายเชียงแสน – เชียงของ ประมาณ 16 กม.

อาณาเขต

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ         ตำบลหนองป่าก่อ                อำเภอดอยหลวง

ทิศใต้                 ติดต่อกับ         ตำบลดงมหาวัน                   อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ         ตำบลโชคชัย                      อำเภอดอยหลวง

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ         ตำบลท่าข้าวเปลือก              อำเภอแม่จัน

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย      ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน   11    หมู่บ้าน   มีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง   11   หมู่บ้าน โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวน/หลัง ชื่อผู้นำ
ชาย หญิง รวม
1 บ้านห้วยไร่ 462 491 953 286 นายสวัสดิ์ ปงกันมูล
2 บ้านปงน้อย 267 232 499 146 นายทอน    มั่นกุง
3 บ้านป่าแดง 208 221 429 132 นายวาทิน   เจริญฤทธิ์
4 บ้านป่าเฮี้ย 175 158 333 91 นายคำอ้าย   ใจอารีย์
5 บ้านป่าลัน 444 438 882 208 นายสนิท      ภูกองไชย
6 บ้านไทรทอง 281 286 567 158 นายวีระชัย   วิชัยรัตน์
7 บ้านท่ากอบง 123 116 239 65 นายชัยโรจน์ วิยะพร้าว
8 บ้านซ้อ 255 228 483 171 นายศรายุทธ   สุต๊ะวงค์
9 บ้านร่มแก้ว 194 193 387 120 นายพุฒิพงษ์   วงค์เขียว
10 บ้านปงน้อยใต้ 228 242 470 131 นายเสาร์แก้ว   สมฟอง
11 บ้านผ่านศึก 237 250 487 155 นายนิเวศน์   หม่องริมคง
รวม 11 หมู่บ้าน 2,874 2,855 5,729 1,663

หมายเหตุ

ข้อมูลจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2557

 ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

ถนนเข้าซอยภายในหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน เป็นระยะทางประมาณ 19,841 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีต เสริมไม้ไผ่ และถนนลูกรัง

– ถนนเชื่อมหมู่บ้าน จากบ้านห้วยไร่   ถึง บ้านไทรทอง ระยะทางยาวประมาณ   5,000 เมตร เป็นถนนลาดยาง

 การโทรคมนาคม

– มีโทรศัพท์สาธารณะ                                           จำนวน    10   แห่ง

 การไฟฟ้า

– พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีจำนวน ครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้าสาธารณะ

ประมาณ 97 % ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 2.5 %   และยังไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 0.5 %

แหล่งน้ำ

– ฝาย                                                       จำนวน 13   แห่ง

– บ่อน้ำตื้น 90 เปอร์เซ็นต์ ของครัวเรือนทั้งหมด

– บ่อโยก                                                    จำนวน 31   แห่ง

– บ่อบาดาล                                                จำนวน 44   แห่ง

– อ่างเก็บน้ำ / สระน้ำ                                     จำนวน 13   แห่ง

– ประปาหมู่บ้าน                                           จำนวน 10   แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ประชากรในตำบลปงน้อยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ประมาณร้อยละ 90 และอาชีพค้าขาย ร้อยละ 2 อาชีพรับจ้างร้อยละ 7 และอื่น ๆ ร้อยละ 1

หน่วยธุรกิจในเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย       ได้แก่

ลำดับ ประเภท จำนวน
123

4

5

6

7

8

9

โรงแรม / ที่พักปั๊มน้ำมันโรงสี

ตลาดนัด

ร้านค้าต่าง ๆ

กลุ่มอาชีพ

กลุ่มออมทรัพย์

โรงกลั่นสุรา

โรงน้ำดื่ม

                 3   แห่ง8   แห่ง10   แห่ง

2   แห่ง

44   แห่ง

10   กลุ่ม

11   กลุ่ม

4   แห่ง

2  แห่ง

 

2.4 ข้อมูลทางสังคม

 

 1. ด้านสถานศึกษา
ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กนักเรียน
ชาย หญิง รวม
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่ 6 10 16
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงน้อย 15 9 24
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง 6 7 13
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ่านศึกสงเคราะห์ 1 10 13 23
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเฮี้ย 7 5 12
รวม 38 37 88

โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 1. ด้านการสาธารณสุข

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   จำนวน 1 แห่ง

–  สถานพยาบาลเอกชน               จำนวน 1   แห่ง

 1.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– มีจุดตรวจประจำตำบล   2 แห่ง

– เจ้าหน้าที่ อปพร. จำนวน   115   คน

 1. สถาบันทางศาสนา
ประเภท จำนวน ชื่อ สถานที่ตั้ง
วัด 

 

 

 

 

 

 

สำนักสงฆ์

 

 

 

โบสถ์

8   แห่ง 

 

 

 

 

 

 

3   แห่ง

 

 

 

1   แห่ง

 1. วัดบ้านห้วยไร่
 2. วัดปงสนุก
 3. วัดป่าแดงผ่านศึก
 4. วัดดอยงาม
 5. วัดป่าอรัญวิเวก
 6. วัดสันติคีรี
 7. วัดโพธิ์ทองนิมิตร
 8. วัดห้วยไร่เก่า

 

 1. สำนักสงฆ์ร่องพระเจ้า
 2. สำนักสงฆ์บ้านป่าลัน
 3. สำนักสงฆ์ไทรทองวนาราม

 

 1. สถานประกาศบ้านป่าลัน
หมู่ที่ 1หมู่ที่ 2หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 9

 

หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

 

หมู่ที่ 5

 

 ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลตำบลปงตำ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลนาเกียน

ตำบลสง่าบ้าน

ตำบลเวียง

ตำบลบ่อแก้ว

ตำบลสันทราย

- Advertisment -