หน้าแรกตำบลตำบลบ้านแอ่น

ตำบลบ้านแอ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น   อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการยกฐานะมาจาก สภาตำบล โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40  และมาตรา 41  แห่งพระบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายเสนาะ  เทียนทอง)  เมื่อวันที่  16 ธันวาคม  2539  และให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด  60  วัน  นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป(ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2540)

ประกาศราชกิจจานุเบกษา   หน้า  364  เล่ม 113  ตอนพิเศษ  52 ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.2539  ลำดับที่  695 สภาตำบลบ้านแอ่น  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น  เป็น  อบต. เป็น ชั้น 5  (ชั้นเล็ก)

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น      ตั้งอยู่เลขที่    49   หมู่ที่  3   ตำบลบ้านแอ่น     อำเภอดอยเต่า   จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์  50260  โทร.  0-5326-7732 โทรสาร.   0-5393-9275อยู่ห่างจากอำเภอดอยเต่ามาทางทิศเหนือ  ประมาณ  13  กิโลเมตร   มาจากอำเภอฮอด   ประมาณ    19  กิโลเมตร  ผ่านตำบลบ้านตาล  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่   ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น

เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น  มีเนื้อที่ประมาณ   32   ตารางกิโลเมตร   บนเนื้อที่ประมาณ    15,250   ไร่

ภูมิประเทศ  เป็นที่ราบ  น้ำไม่ท่วม

ทิศเหนือ                               ติดต่อ   ตำบลบ้านตาล        อำเภอฮอด

ทิศใต้                                   ติดต่อ   ตำบลบงตัน             อำเภอดอยเต่า

ทิศตะวันออก                        ติดต่อ   ตำบลบ้านตาล        อำเภอฮอด

ทิศตะวันตก                          ติดต่อ   แม่น้ำปิง

ตำบลบ้านแอ่น ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านวังหม้อ หมู่2 บ้านแอ่นใหม่ หมู่3 บ้านแอ่นจัดสรร หมู่4 บ้านห้วยทรายมูล

วัดในตำบลบ้านแอ่น

วัดบ้านแอ่น ตำบลบ้านแอ่น

วัดพิงคาราม ตำบลบ้านแอ่น

จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านแอ่น

จำนวนหลังคาเรือน : 843 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 2,887 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 511 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 147 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 286 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 11 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 14 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 992 คน จำนวนผู้พิการ : 86 คน

โรงเรียนในตำบลบ้านแอ่น

1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านแอ่น

2โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร

3โรงเรียนบ้านวังหม้อ

4โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่

วัดในตำบลบ้านแอ่น

1วัดบ้านแอ่นใหม่

2วัดพิงค์คาราม

3วัดศรีพิงค์ชัย

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50260

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  วังหม้อ 1 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
  แอ่นใหม่ 2 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
  แอ่นสรรจัด 3 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
  ห้วยทรายมูล 4 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลหนองหอย

ตำบลสง่าบ้าน

ตำบลแม่ทา

ตำบลท่าผา

- Advertisment -