หน้าแรกตำบลตำบลบ้านแม

ตำบลบ้านแม

ตำบลบ้านแม เดิมมีสตรีผู้หนึ่งมีสติปัญญาฉลาด ชาวบ้านจึงขนานนามว่า แม่ของหมู่บ้าน และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านแม่” ต่อมามีชายมาสู่ขอและให้นางย้ายไปอยู่ที่เวียงโค้งบ้านฝ่ายชาย แต่นางรักบ้านเกิดมากจึงไม่ยอมแต่งงานด้วย จึงได้ขุดคลองเพื่อตั้งบ้านแม่ให้เป็นเวียงแม่แต่ยังขาดตำบลและอำเภอนาง จึงตั้งหมู่บ้านเป็นตำบลและเป็นอำเภอบ้านแม่ และได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลบ้านแม่เป็นตำบล “บ้านแม” มาจนถึงปัจจุบัน

 1. ที่ตั้ง  อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอสันป่าตอง  และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตองประมาณ   6  กิโลเมตรสภาพทั่วไป

1.2   เนื้อที่   ประมาณ    16.65   ตารางกิโลเมตร      หรือประมาณ  10,406  ไร่
1.3   ภูมิประเทศ     ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
1.4   จำนวนหมู่บ้าน   13   หมู่บ้าน  (แสดงหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน  13  หมู่บ้าน
หมู่ที่  1  บ้านเหมืองฟู
หมู่ที่  2  บ้านเด่น
หมู่ที่  3  บ้านท่าโป่ง
หมู่ที่  4  บ้านฉิมพลี
หมู่ที่  5  บ้านร้องธาร
หมู่ที่  6  บ้านสัน
หมู่ที่  7  บ้านร้องขุ้ม
หมู่ที่  8  บ้านแม
หมู่ที่  9  บ้านเจดีย์เนิ้ง
หมู่ที่  10 บ้านกิ่วแลน้อย
หมู่ที่  11 บ้านดง
หมู่ที่  12 บ้านท่าเดื่อ
หมู่ที่  13 บ้านเปียง
–   จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มบางส่วน       –         หมู่บ้าน
1.5  ท้องถิ่นอื่นในตำบล   (แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาล)
–  จำนวนเทศบาล – แห่ง
–  จำนวนสุขาภิบาล – แห่ง
1.6 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น    6,424   คน  แยกเป็นชาย   3,069   คน หญิง   3,328   คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย    386   คน/ตารางกิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ  
อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต  อบต.)
เกษตรกรรม ,  เลี้ยงสัตว์ , รับจ้าง , ตัดเย็บเสื้อผ้า , ก่อสร้าง , ค้าขาย  , รับราชการ
หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
–  ธนาคาร                       –      แห่ง
–  โรงแรม                        –      แห่ง
–  ปั้มน้ำมันและก๊าซ          1      แห่ง
–  โรงงานอุตสาหกรรม    2      แห่ง
–  โรงสี                          10     แห่ง

สภาพทางสังคม

การศึกษา

–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               3   แห่ง
–  โรงเรียนประถมศึกษา          3   แห่ง
–  โรงเรียนมัธยมศึกษา            1   แห่ง
–  โรงเรียนอาชีวศึกษา             –   แห่ง
–   โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง       –   แห่ง
–   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน           13 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
–  วัด/สำนักสงฆ์                    10  แห่ง
–  มัสยิด                                   –   แห่ง
–  ศาลเจ้า                                 –   แห่ง
–  โบสถ์                                   –   แห่ง
สาธารณสุข
–  โรงพยาบาลของรัฐขนาด    –     เตียง     –   แห่ง
–  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน         3  แห่ง
–  สถานพยาบาลเอกชน                             –   แห่ง
–  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                          –   แห่ง
–  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
–  สถานีตำรวจ            –   แห่ง
–  สถานีดับเพลิง          –   แห่ง
–  ตู้ยามตำรวจ            1  แห่ง

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม   (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
ถนน  คสม.        47   สาย        ยาวประมาณ         8.3 กม.
ถนน  ลาดยาง    13   สาย        ยาวประมาณ         5.2 กม.
ถนน ลูกรัง         37  สาย         ยาวประมาณ        19.5 กม.
การโทรคมนาคม  
– ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข            –  แห่ง
– สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ              –  แห่ง
การไฟฟ้า  (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
– ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
–  ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 99
แหล่งน้ำธรรมชาติ
– ลำน้ำ,ลำห้วย  4 สาย (ลำเหมือง)
– บึง , หนองและอื่นๆ  1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  
–  ฝาย  7 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น  1,049 แห่ง
– บ่อโยก  – แห่ง
– อื่น ๆ (ระบุ)  13 แห่ง (ประปาหมู่บ้าน)
87 แห่ง (บ่อบาดาล)
9  แห่ง (สระน้ำ)

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน  อบต.)
มวลชนจัดตั้ง
– ลูกเสือชาวบ้าน                                – รุ่น – คน
– ไทยอาสาป้องกันชาติ                       – รุ่น – คน
– กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ     – รุ่น – คน
– อื่น ๆ (ระบุ)                                    – รุ่น – คน

ศักยภาพในตำบล
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
(1) จำนวนบุคลากร     จำนวน 26 คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล            จำนวน   7 คน
ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                              จำนวน   6 คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา                                                   จำนวน   4 คน
ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ                                          จำนวน    9 คน

(2) ระดับการศึกษา (พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง)
ประถมศึกษา                     –  คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    9  คน
ปริญญาตรี                       14  คน
สูงกว่าปริญญาตรี             3  คน

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม ในปีที่ผ่านมา

1.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   ตัวอย่างเช่น
การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน     (บางรายการเท่านั้น)

 1. โครงการก่อสร้างถนน คสม.หมู่ที่  2  กว้าง 4  เมตร  ยาว  126  เมตร
  2.  โครงการก่อสร้างถนน คสม.  หมู่ที่  5   กว้าง  4  เมตร  ยาว  128  เมตร
  3.  โครงการก่อสร้างถนน คสม.  หมู่ที่  9  กว้าง 4  เมตร  ยาว  128  เมตร
  4.  โครงการก่อสร้างถนน คสม.  หมู่ที่  13 กว้าง 4  เมตร  ยาว  128  เมตร
  5.  โครงการก่อสร้างถนน คสม.  หมู่ที่  10  กว้าง  5  เมตร  ยาว  125  เมตร
  6.  โครงการก่อสร้างถนน คสม.  หมู่ที่  10  กว้าง  4  เมตร  ยาว  26  เมตร
  7.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่  7   กว้าง  3  เมตร  ยาว  310  เมตร
  8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  หมู่ที่  8   จำนวน     1   โครงการ
  9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่  จำนวน  1  โครงการ
  10. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 7  จำนวน  1  โครงการ
  11. โครงการขยายสะพานข้ามคลองชลประทาน คสล. หมู่ 10 กว้าง 6.30 เมตร ยาว 10 เมตร
  12. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า  ใช้ในสำนักงานจำนวน 1 ชุด
  13. โครงการต่อเติมอาคาร คสล. โรงอบลำไยประจำตำบล จำนวน 1 โครงการ
  14. โครงการติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปักเสาไฟฟ้าเข้าโรงอบลำไยประจำตำบล

หมายเหตุ    เนื่องจากพื้นที่ของตำบลบ้านแม  กว้างขวางทำให้การพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐานจึง
ต้องวางแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้นในช่วงฤดูฝนสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่
ราบลุ่ม  ทำให้บางหมู่บ้านประสบปัญหาอุทกภัย  พืชไร่  พืชสวน สัตว์เลี้ยง เสียหายเป็น
จำนวนมาก อีกทั้งทำให้การคมนาคมไม่สะดวกถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและคับแคบ

 1. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพตัวอย่างเช่น
 2. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว เพิ่มขึ้นร้อยละ  20
  2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อคน  ต่อปี  ไม่ต่ำกว่า 20,000   บาท
  3. ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจในการรักษาซ่อมแซมสุขภาพลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ   20
  4. ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  มีความยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลข้อมูลจาก เทศบาลตำบลบ้านแม

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เหมืองฟู 1 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
  เด่น 2 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
  ท่าโป่ง 3 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
  ร้องขุ้ม 4 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
  ร้องธาร 5 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
  สัน 6 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
  ร้องขุ้ม 7 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
  แม 8 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
  เจดีย์เนิ้ง 9 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
  กิ่วแลน้อย 10 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
  ดง,ไร่ 11 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
  ท่าเดื่อ 12 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
  เปียง 13 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านแม

จำนวนหลังคาเรือน : 2,123 หลังคาเรือน  
จำนวนประชากร : 7,315 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,536 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 269 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 340 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 34 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 26 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 3,116 คน จำนวนผู้พิการ : 139 คน

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลม่อนจอง

ตำบลสันทราย

ตำบลศรีภูมิ

ตำบลแม่แวน

ตำบลป่าแดด

- Advertisment -