หน้าแรกตำบลตำบลบ้านแปะ

ตำบลบ้านแปะ

ตำบลบ้านแปะ เดิมมีราษฎรอาศัยอยู่ติดกับลำห้วยเชิงเขาใกล้กับถ้ำแห่งหนึ่ง ลำห้วยแห่งนี้เรียกว่า “ลำห้วยแม่แปะ” โดยน้ำไหลมาจากภูเขาซึ่งเรียกว่า “ดอยขุนแปะ” และถ้ำแห่งนี้เรียกว่า “ถ้ำตอง” ราษฎรเลี้ยงชีพโดยการหาของป่า ต่อมาเมื่อประชากรเริ่มมีความหนาแน่นจึงขยับออกไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่แหล่งใหม่โดยจะอาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำปิง และได้ขยายชุมชนเป็นแหล่งใหญ่ขึ้น ทางราชการจึงได้จัดตั้งหมู่บ้านและตำบลโดยเรียกชื่อเดิมของกลุ่มบ้านที่อาศัยติดลำห้วยแม่แปะโดยเรียกว่า “บ้านแปะ”

สภาพทั่วไปของตำบล

ตั้งอยู่ทางใต้สุดของอำเภอจอมทอง มีภูมิประเทศภูเขาสูง และมีที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง แม่น้ำแจ่ม ประชาชตั้งบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่ม และกระจายกันอยู่ตามริมถนนที่มีการคมนาคมสะดวก

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันตำของตำบล  โดยมีความลาดเอียงสู่ตอนกลางของพื้นที่ตำบลบริเวณที่ราบลุ่มลำน้ำปิง และลำน้ำแจ่ม  สภาพพื้นที่ของตำบลบ้านแปะมีพื้นที่ทั้งหมด  69,250  ไร่ แยกเป็นพื้นที่ราบ  36,727  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  53.03 ของพื้นที่ทั้งหมด  และภูเขา   32,523  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  46.97  ของพื้นที่ทั้งหมด   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีจำนวน 4 หมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สูง คือ หมู่ที่ 12  บ้านขุนแปะ, หมู่ที่ 14 บ้านบนนา, หมู่ที่ 17 บ้านต้นผึ้ง และหมู่ที่ 20  บ้านแม่จร   มีภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกโดยมีพื้นที่ราบเชิงเขา  และที่ราบริมลำน้ำปิงและลำน้ำแจ่ม   ทิศตะวันตกซึ่งเป็นภูเขาสูงเป็นเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติออบหลวง  ในบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ   โดยมีลำน้ำปิงไหลผ่านตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของตำบล  มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือของตำบลไปทางทิศใต้  และมีลำน้ำแจ่มไหลจากทางทิศตะวันตกลงสู่ลำน้ำปิงทางทิศตะวันออก  ซึ่งลำน้ำแจ่มนี้เป็นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างอำเภอจอมทองกับอำเภอฮอด

ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อน       เดือน มีนาคม – พฤษภาคม                   อุณหภูมิเฉลี่ย  36-37 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน           เดือน มิถุนายน – ตุลาคม                    อุณหภูมิเฉลี่ย  26-28 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว      เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์           อุณหภูมิเฉลี่ย  15 องศาเซลเซียสอาณาเขตตำบล

จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านแปะ

จำนวนหลังคาเรือน : 2,730 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 10,170 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,840 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 621 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 307 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 82 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 34 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 3,186 คน จำนวนผู้พิการ : 164 คน

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลดอยแก้ว
บทความถัดไปตำบลเมืองนะ
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา