หน้าแรกตำบลตำบลท่าศาลา

ตำบลท่าศาลา

ในอดีตลำน้ำปิงมีความกว้างและลึกเป็นเส้นทางค้าขาย ลำเลียงสินค้าจากถิ่นอื่นๆ  มาสู่เมืองสิบสองปันนาเพราะในสมัยนั้นการลำเลี้ยงสินค้าทางบกมีความยากลำบากและใช้เวลานาน อีกทั้งยังมีการปล้นสดมภ์เมื่อมีชาวจีนเข้ามาตั้งรกราก ทำการค้าขายที่หัวเมืองเชียงใหม่ จึงเลือกสถานที่ตั้งสำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นบก จึงได้เลือกหน้าค่ายทหารกาวิละปัจจุบัน คืออนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองเป็นตำบล โดยถือเอาถนนเจริญเมืองกับลำน้ำปิงตัดกัน แบ่งเป็นตำบลใหญ่ทางตอนใต้ของถนนเป็นตำบลท่าศาลา เพราะว่ามีท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าที่มีศาลาขนาดใหญ่  จึงเรียกกันว่า“ต่าศาลา หรือ ท่าศาลา”
 

ทำเลที่ตั้ง

ตำบลท่าศาลาเป็น 1 ใน 11 ตำบลในเขตอำเภอเมือง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียงดังนี้
อาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่
อาณาเขตทางทิศใต้ติดต่อกับ ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี
อาณาเขตทางทิศตะวันออกติดต่อกับ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
อาณาเขตทางทิศตะวันตกติดต่อกับ เทศบาลนครเชียงใหม่
 

เนื้อที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 5.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,562 ไร่
ภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่ม ใช้เป็นที่พักอาศัยและการพานิชย์ บางพื้นที่ใช้ทำสวนลักษณะอากาศแบบลมมรสุมเขตร้อน
เขตการปกครองของเทศบาลตำบลท่าศาลา
หมู่ที่ 1     บ้านบวกครกหลวง
หมู่ที่ 2     บ้านศรีบัวเงิน
หมู่ที่ 3     บ้านดอนจั่น
หมู่ที่ 4     บ้านดอนจั่นพัฒนา
หมู่ที่ 5     บ้านบวกครกหลวงพัฒนา
 

ครัวเรือนและประชากร

จำนวนประชากรในเขตเทศบาล จำนวน5,488 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,188 หลังคาเรือน มีรายละเอียดดังนี้ (ธันวาคม 2554)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชาการ รวม จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง
1 บ้านบวกครก 588 687 1,275 891
2 บ้านศรีบัวเงิน 877 997 1,874 923
3 บ้านสันทรายดอนจั่น 384 465 849 663
4 บ้านดอนจั่นพัฒนา 350 370 720 341
5 บ้านบวกครกหลวงพัฒนา 356 407 763 369
รวม 2,559 2,929 5,488 3,188
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
อาชีพหลัก ค้าขาย รับจ้าง เกษตรกรรม
หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตำบลท่าศาลา
– จำนวนศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 8 แห่ง
– จำนวนสถานีน้ำมัน (ปั้ม) 4 แห่ง
– โรงฆ่าสัตว์ของเอกชน 1 แห่ง
 

สภาพทางสังคม

การศึกษา
– ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง
– โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
– โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
– ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประจำตำบล 3 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
– วัด 4 แห่ง
 

การสาธารณสุข

– สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 2 แห่ง
– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง
 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
การคมนาคม โดยใช้รถยนต์ รถรับจ้าง รกจักรยานยนต์ ฯลฯ ใช้ถนนสายหลักของกรมทางหลวง คือ
– ถนนสายเชียงใหม่ – บ่อสร้าง – สันกำแพง
– ถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่ – ลำปาง)
– ถนนสายอ้อมเมือง – แยกต่างระดับดอนจั่น – สันกำแพง
– ถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่
 

การไฟฟ้า

– จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 5 หมู่บ้าน
– จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 2,375 ครัวเรือน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
– ลำน้ำ ลำห้วย 1 สาย
 

ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าหินล้มแปลง 2)
มวลชนจัดตั้ง
– ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น 406 คน
– ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 150 คน
– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น 85 คน  ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลท่าศาลา

 ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลท่าศาลา


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเชิงดอย

ตำบลน้ำบ่อหลวง

ตำบลหางดง

ตำบลแสนไห

- Advertisment -