หน้าแรกตำบลตำบลทุ่งสะโตก

ตำบลทุ่งสะโตก

เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  เดิมได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อปี  วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540  และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่  6  กันยายน  2556  เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก  มี  13  หมู่บ้าน  เนื้อที่ประมาณ  15  ตารางกิโลเมตร  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  39/1  หมู่  5  ตำบลทุ่งสะโตก  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง  8  กิโลเมตรและห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ  30  กิโลเมตร  โดยมีการกำหนดให้ใช้ “ขันโตก”  เป็นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ตำบลทุ่งสะโตก แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านป่าจี้ หมู่1 บ้านกลาง หมู่2 บ้านป่าลาน หมู่3 บ้านพนัง หมู่4 บ้านร้องส้มป่อย หมู่5 บ้านป่าอ้อย  หมู่6 บ้านร้อง  หมู่7 บ้านดงก๋ำ  หมู่8 บ้านท่าจำปี  หมู่9 บ้านกลาง  หมู่10 บ้านทุ่งสะโตก หมู่11 บ้านหัวริน หมู่12 บ้านทุ่งเกี๋ยง

มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ       ติดต่อกับพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแม  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้           ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอ

แม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีลำน้ำแม่วางเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  อำเภอ

สันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีลำน้ำแม่ขานเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด  อำเภอ

แม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีลำน้ำแม่ขานเป็นแนวแบ่งเขต

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  ติดต่อกับแม่น้ำหลายสาย  ในฤดูน้ำหลาก  ประชาชนมักประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เสมอ  สภาพดินฟ้าอากาศ  โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ประชากร
จำนวนประชากรใน ตำบลทุ่งสะโตก

จำนวนหลังคาเรือน : 2,041 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 6,612 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,019 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 356 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 435 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 38 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 30 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,885 คน จำนวนผู้พิการ : 173 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50120

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ป่าจี้ 1 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
  ป่าลาน 2 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
  พนัง 3 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
  ร้องส้มป่อย 4 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
  ป่าอ้อย 5 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
  ร้อง 6 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
  ดงก๋ำ 7 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
  ท่าจำปี 8 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
  กลาง 9 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
  ทุ่งสะโตก 10 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
  หัวริน 11 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
  ทุ่งเกี๋ยง 12 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาล


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเทพเสด็จ

ตำบลหารแก้ว

ตำบลทุ่งต้อม

ตำบลบ้านแปะ

ตำบลท่าผา

ตำบลเวียง

- Advertisment -