หน้าแรกตำบลตำบลดอยหล่อ

ตำบลดอยหล่อ

ตำบลดอยหล่อ  มีพื้นที่ทั้งหมด  93  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  57,500  ไร่  โดยแบ่งการ ปกครองออกเป็น 26 หมู่บ้าน ซึ่งได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านสันหิน
หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป๋วย
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเป้า
หมู่ที่ 4 บ้านปากทางเจริญ
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้
หมู่ที่ 6 บ้านดอยหล่อ
หมู่ที่ 7 บ้านวังขามป้อม
หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวาย
หมู่ที่ 9 บ้านปากทางสามัคคี
หมู่ที่ 10  บ้านท่าโชค
หมู่ที่ 11  บ้านดอยน้อย
หมู่ที่ 12  บ้านห้วยทัง
หมู่ที่ 13  บ้านสิริมังคลาจารย์
หมู่ที่ 14 บ้านหลังม่อน
หมู่ที่ 15 บ้านห้วยเปายง
หมู่ที่ 16 บ้านไร่พัฒนา
หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา
หมู่ที่ 18  บ้านโทกเสือ
หมู่ที่ 19 บ้านท่าล้อ
หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย
หมู่ที่ 21 บ้านไร่สว่างอารมณ์
หมู่ที่ 22 บ้านวังธารทอง
หมู่ที่ 23 บ้านไร่บน
หมู่ที่ 24 บ้านดอนชื่น
หมู่ที่ 25 บ้านเวียงทอง
หมู่ที่ 26 บ้านไร่บวกบง

ผ่าชอ-ดอยหล่อ (3)
ผาช่อ ที่เที่่ยวยอดนิยมในอำเภอดอยหล่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2539 หน้า 45 ประกาศให้เป็นอบต.ชั้น 5 ได้รับการเลื่อนชั้นเป็น อบต.ระดับกลาง เมื่อ พ.ศ.2540 และได้รับการเลื่อนชั้นเป็น อบต.ขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2556 จนถึงปัจจุบัน

จำนวนประชากรใน ตำบลดอยหล่อ

จำนวนหลังคาเรือน : 3,578 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 11,292 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,780 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 491 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 435 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 59 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 59 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 3,273 คน จำนวนผู้พิการ : 196 คน

ประชากร 
ตำบลดอยหล่อ มีประชากรรวมทั้งสิ้น  12,293  คน  แยกเป็นชาย  6,059  คน  หญิง  6,234 คน  จำนวนครัวเรือน  5,018  ครัวเรือน

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
99 หมู่ที่ 14 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 0-5336-9049
แฟกซ์ : 0-5336-9049 ต่อ 18
อีเมล์ : doilor.org@hotmail.com

รหัสไปรษณีย์ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่รหัส ไปรษณีย์ 50160

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สันหิน 1 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  เหล่าป๋วย 2 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  เหล่าเป้า 3 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ปากทางเจริญ 4 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ห้วยโจ้ 5 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ดอยหล่อ 6 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  วังขามป้อม 7 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ดงป่าหวาย 8 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ปากทางสามัคคี 9 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ท่าโจ๊ก 10 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ดอยน้อย 11 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ห้วยทัง 12 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ศิริมังคลาจารย์ 13 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  หลั่งม่อน 14 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ห้วยเปาโยง 15 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ไร่พัฒนา 16 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ใหม่พัฒนา 17 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  โทกเสือ 18 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ท่าล้อ 19 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ห้วยทราย 20 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ไร่สว่างอารมณ์ 21 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  วังธารทอง 22 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ไร่บน 23 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ดอนชื่น 24 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  เวียงทอง 25 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่
  ไร่บวกบง 26 ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสันมหาพน

ตำบลม่อนจอง

ตำบลแม่คะ

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา