หน้าแรกตำบลตำบลข่วงเปา

ตำบลข่วงเปา

องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ได้รับการจัดตั้งจาก สภาตำบลข่วงเปา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย มาตรา 90แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2มีนาคม พ.ศ. 2538ตำบลข่วงเปาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอจอมทอง ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร

อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ประมาณ 55 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (ถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด)

มีเนื้อที่ประมาณ 49.50 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 30,937.50ไร่) อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 309 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ 2 ตำบล ข่วงเปา อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด MV 469639 ตั้งอยู่เลขที่ 309หมู่ที่ 2 ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่

สภาพทั่วไป

ตำบลข่วงเปาเป็นตำบลขนาดเล็ก ที่แยกออกมาจากตำบลบ้านหลวง เนื่องจากมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้การปกครองไม่ทั่วถึง จึงได้แยกออกมาเป็นตำบลข่วงเปาเมื่อปี พ.ศ. 2519 ซึ่งถือว่าตำบลข่วงเปา เป็นตำบลใหม่ของอำเภอจอมทอง ที่มาของชื่อตำบลข่วงเปาได้มาจากการนำชื่อหมู่บ้านข่วงเปา หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรเป็นจำนวนมากที่สุดมาตั้งเป็นชื่อตำบล

อาณาเขต

ทิศเหนือ  ติดตำบลดอยหล่อ   อำเภอดอยหล่อ    จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้   ติดตำบลบ้านหลวง      อำเภอจอมทอง    จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก   ติดตำบลเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง    จังหวัดลำพูน

ทิศตะวันตก     ติดตำบลบ้านหลวง      อำเภอจอมทอง   จังหวัดเชียงใหม่

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลข่วงเปา เป็นที่ราบเชิงเขา อยู่ในชั้นความสูงประมาณ 300 – 400 เมตร จากระดับน้ำ ทะเล มีพื้นที่ราบกว้างลาดเอียงไปทางใต้ มีลำเหมืองใหม่ เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่ใช้เพื่อการเกษตรไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่ 15, 14, 8, 12, และสิ้นสุดที่หมู่ 2  มีแม่น้ำปิงไหลผ่านโดยใช้เป็นเขตแดนกับอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของตำบล มีแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านทางด้านตะวันออกของตำบล มีเส้นทางถนนการคมนาคมสายหลักผ่านกลางพื้นที่ตำบล คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด)

หมู่บ้านในเขตตำบลข่วงเปา  มีจำนวน  10 หมู่บ้าน

คือ หมู่ที่ 1บ้านหนองห่าย   หมู่ที่ 2 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 3บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 4 บ้านข่วงเปา หมู่ที่ 5 บ้านฮ่อม   หมู่ที่ 6บ้านสี่แยกน้อย หมู่ที่ 7 บ้านวังดิน  หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันตึง  หมู่ที่ 9บ้านสันป่าซาง หมู่ที่ 10บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 11บ้านรวมน้ำใจข่วงเปา หมู่ที่ 12บ้านน้ำดิบสามัคคี   หมู่ที่ 13บ้านหนองห่ายสามัคคี หมู่ที่ 14บ้านอังครักษ์   หมู่ที่ 15บ้านใหม่อังครักษ์ – หมู่บ้านในที่มีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน รวม 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5, 6 และ 9

รหัสไปรษณีย์ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50160

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  หนองห่าย 1 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
  ห้วยน้ำดิบ 2 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
  ท่าศาลา 3 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
  ข่วงเปา 4 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
  ฮ่อน 5 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
  สี่แยกน้อย 6 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
  วังดิน 7 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
  ใหม่สันตึง 8 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
  สันป่าซาง 9 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
  ใหม่สามัคคี 10 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
  รวมน้ำใจข่วงเปา 11 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
  น้ำดิบสามัคคี 12 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
  หนองห่ายสามัคคี 13 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
  อังครักษ์ 14 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
  ใหม่อังครักษ์ 15 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูล อบต.ตำบลข่วงเปา


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลมะขุนหวาน

ตำบลแม่วิน

ตำบลป่าแป๋

ตำบลป่าเมี่ยง

ตำบลปางหินฝน

- Advertisment -