Home >> OTOP เชียงใหม่ >> OTOP 2 ดาว >> สินค้าOTOP กระบุงใส่ผ้า

สินค้าOTOP กระบุงใส่ผ้า

รหัสขนส่ง : 504218
รหัสผู้ประกอบการ : 500600066
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระบุงใส่ผ้า
ระดับดาว : 2
ชื่อผู้ประกอบการ : กลุ่มจักสาน ไม้ไผ่ – หวาย
กำลังการผลิต/เดือน : 100
ราคาจำหน่ายต่อหน่วย : 450.00
เคยส่งออกไปยังต่างประเทศ : ฝรั่งเศส
ที่อยู่ : 207 ม.3 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6538154

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า